Zona nebezpeeenstva vybuchu pre eerpacie stanice

V prostredí, v ktorom hrozí nebezpeèenstvo výbuchu plynov, hmly alebo horµavých výparov, musíme pou¾i» ventilátory odolné voèi výbuchu, ktorých kvalita je potvrdená nielen poves»ou výrobcu, ale aj oznaèením "EX". Tento symbol znamená takzvanú ochranu proti výbuchu odolné voèi výbuchu. Zariadenie s týmto oznaèením spåòa v¹etky pravidlá smernice ATEX, av¹ak spolupráca s dávkami, ktoré sú v òom ulo¾ené, je dnes po¾iadavkou pre výrobcov takýchto zariadení. Projektant odsávacieho zariadenia je zodpovedný za oznaèenie nebezpeèenstva nebezpeèenstva výbuchu a výber vybavenia vhodného pre danú miestnos», tak z hµadiska písomnej èinnosti, ako aj veµkosti.

Ka¾dý obchod, bez akéhokoµvek dôvodu pre pokraèujúcu kampaò, by mal by» vybavený nielen v najatraktívnej¹ej forme vybavenia potrebného na systematickú prácu, ale aj vhodne vybraných extrakèných zariadení, ktoré sa postarajú o bezpeènos» a zdravie zamestnancov. Priemyselné ventilátory sú dnes navrhnuté pre úèely tohto modelu budovy, ktorý sa vyznaèuje vynikajúcou kvalitou a odolnos»ou voèi pou¾itým témam.

Mô¾eme nájs» iné typy z univerzálnych priemyselných a radiálnych ventilátorov, ako aj stroje pre ¹pecifické aplikácie, v moderných prípadoch aj pre in¹talácie do kuchynských digestorov a rôzne typy zariadení oznaèených "EX" pre budovy, ktoré èelia riziku zneèistenia ovzdu¹ia horµavých plynov. Okrem toho má zbierka aj mobilné hobliny a extrakty vákuových staníc.

Ïal¹ím typom sú axiálne stenové a potrubné ventilátory, ako aj modely, ktoré sú údaje pre montá¾ na strechu budovy. Stroje sa vyznaèujú výrazne µahkým výkonom a kvalitou prvkov pou¾itých pri ich realizácii.

Väè¹ie systémy výmeny vzduchu v komerèných, priemyselných, servisných, gastronomických a zahranièných zariadeniach sa nachádzajú na realizácii ventilaèných jednotiek prispôsobených, okrem iného, \ t vlhkos» vzduchu a úroveò zneèistenia ovzdu¹ia z domu.