Zneeistenie ovzdu ia v sliezsku

Ka¾dý deò, tak v oblasti údr¾by, ako aj v spoloènosti, sme obklopení inými vonkaj¹ími látkami, ktoré ovplyvòujú ná¹ rast a zdravie. Okrem základných vlastností, ako sú: umiestnenie, teplota, vlhkos» a celok, ktoré musíme vzia» s rôznymi výpary. Vzduch, ktorý dýchame, nie je nepochybne èistý, ale opylovaný, vo zvy¹nom stupni. Mô¾eme sa chráni» pred zneèistením prachu pomocou masiek s filtrom, ale iných zneèis»ujúcich látok, ktoré sa èasto nachádzajú v atmosfére. Toxické výpary sú obzvlá¹» nebezpeèné pre ne. Pozorujte ich zvyèajne iba vïaka nástrojom tvaru, ako je senzor toxického plynu, ktorý zachytáva patogénne èastice zo vzduchu a hovorí o ich prítomnosti, tak¾e nás informuje o nebezpeèenstve. Bohu¾iaµ, nebezpeèenstvo je prítomné veµa ¹kodlivý, vzhµadom k tomu, ¾e niektoré látky, ak dôkaz výpary sú niepachn±ce a niekedy aj ich prítomnos» v tele, èo vedie k vá¾nemu po¹kodeniu zdravia alebo smr». Okrem oxidu uhoµnatého predstavujú nebezpeèenstvo pre nás druhé pierwastki zistené snímaèom, dokladu o H2S, ktorý v plnej sile je symbolický a robí okam¾ité ochrnutie. Ïal¹ia toxický plyn je oxid uhlièitý, tak¾e rovnaký »a¾ké ako u¾ bolo uvedené, a èpavok - plyny vyskytujúce sa v skutoènosti vo vzduchu po vìrnìj¹ího koncentráciu ohrozujúce pre obyvateµstvo. Senzory toxických látok mô¾e tie¾ detekova» ozón a oxid sirièitý, èo je plyn je »a¾¹ie ako obsah a predispozície k rýchlemu zaplneniu priestoru v blízkosti zeme - preto¾e teraz v prípade, keï sme vystavení usporiada» tieto komponenty, senzory by mala v takom mieste, aby sa mohol cíti» a informujte nás o tom. V iných toxických plynov, na ktoré mô¾eme obdivova» detektor pracuje chlóru a lúhu a vysoko toxický kyanovodík a µahko rozpustný vo vode, nebezpeèné chlorovodíka. Zdá sa, ¾e je potrebné nain¹talova» senzor toxického plynu.