Zavislos na internete

Poèítaè bol prakticky neoddeliteµnou súèas»ou dobrého ¾ivota. Niet divu, ¾e problém lepenia, najmä mladých ¾ien, je stále viac kontrolovaný, ale nie poèítaèových hier, ale aj online ¾ivota v¹eobecne.

Ak si rodina nev¹imne poèiatoèné príznaky závislosti, mô¾e sa ukáza», ¾e je vhodné pou¾i» radu ¹pecialistu v urèitom prvku. Stáva sa to tak èasto, keï závislos» nadobúda extrémnu podobu - mladé dievèa prestane úplne opú¹»a» miestnos», ale nechce nikoho necha». V tomto prípade nie je indikovaná ¹oková terapia. V tomto prípade sa ¹pecialista sna¾í získa» dôveru pacienta tým, ¾e ho zariadi prostredníctvom internetu. Postupne presviedèa narkomana, aby rie¹il zo svojej izby. Terapia nie je v takýchto prípadoch príjemná, tak¾e stojí za to, aby sa lieèba závislosti od poèítaèa vôbec nevy¾adovala.

Zdravé vyu¾ívanie internetu - v urèitom èase a na urèitý úèel získa kontrolu nad èasom. Stojí za to sledova» èas strávený pred poèítaèom, preto¾e existuje nástroj, ktorý musí úplne absorbova» pozornos» pou¾ívateµa. Je potrebné ma» èas s efektívnymi µuïmi - mimo poèítaèovej siete.

Stojí za to si uvedomi», ¾e sie»ový alkoholizmus sa veµmi nelí¹i od iných typov psychologických závislostí. Postupné zni¾ovanie èasu pred poèítaèom a jeho mimoriadne efektívne vyu¾itie nám umo¾òuje znovu získa» kontrolu nad na¹imi ¾ivotmi.

Za zmienku stojí, ¾e táto závislos» je zvyèajne dôsledkom tém pri budovaní kontaktu s inými typmi. Virtuálny svet, v ktorom je vystavený anonymným predajom, je veµmi atraktívny. Bez pomoci ¹pecialistu mô¾e by» »a¾ké vyrovna» sa s emóciami, preto¾e by ste sa nemali hanbi» pripomenú» vám pomoc.Zdroj: gabinetyszansa.pl