Zariadenie na upravu vlasov

Rýchle potlaèenie výbuchu viac v základnom ¹tádiu ¹írenia je úèinným prvkom ochrany priemyselných zariadení, v ktorých sa výbuch uskutoèòuje v uzavretom priestore alebo nie je úplne uzavretý. Rýchle zistenie nárastu tlaku v nástrojoch je jedným z hlavných faktorov, ktoré vám umo¾òujú zabráni» výbuchu.

Hlavnou úlohou systému R¥Z je zabráni» výskytu vysokého tlaku poèas výbuchu, vïaka èomu sa zni¾uje znièenie v zariadení, prestoje sú obmedzené a predov¹etkým sa zvy¹uje bezpeènos» µudí. Systém HRD sa pou¾íva na zaistenie nádr¾í a síl obsahujúcich prá¹kové látky, mlyny, mixéry, filtraèné systémy, su¹iarne a mnoho podobných priemyselných zariadení.Ka¾dý systém, aby fungoval dobre a rýchlo, by mal by» odlo¾ený z profesionálnych prvkov, ako sú tlakové a optické senzory umiestnené v organizáciách a výrobných halách, systém riadenia a hrd fµa¹a obsahujúca hasiacu látku.Mechanizmus úèinku je zalo¾ený na veµkosti a pou¾itia oznaèenia blízkosti a vhodnú reakciu. Detekcia explózia prebieha pomocou tlakových senzorov, iskry a detektorov plameòa. Pri výskyte plameòa alebo iskry alebo vo forme, kedy sa nárast tlaku je vy¹¹ia ako maximálna prijateµnej úrovne bezpeènosti rýchlo vies» je zameraný na riadiacej doske, ktorý je zodpovedný za spracovanie dát ïalej, ak je to potrebné, rýchle otvorenie ventilu fµa¹e, obsahujúce chemické látky. Po vytvorení telesa má kontrolova» chemické hasiace rozpra¹ovacích pomocou ¹peciálnych trysiek, ktorá postihuje veµmi veµký a efektívne potlaèenie ohniská. Najdôle¾itej¹ím rysom, ktorý sa vyznaèuje systémom HRD reakènej doby, ktorá od detekciu zvý¹enie tlaku v postrekovej látky vypoèítanej v milisekundách.