Zakon o povolani psychologa 2015

V dne¹nej dobe má profesia psychológ dôle¾itú úlohu. Keï bola náv¹teva psychológa veµmi hanebná, chránili túto skutoènos» aj od ostatných. V súèasnosti je spoloènos» extrémne informovaná o výhodách psychológov. Pohybuje sa na najpravdepodobnej¹ie mno¾stvo µudí, ktorí sa obrátia na posledného ¹pecialistu. A nie ka¾dý vie, èo sa pýta psychológ. Bohu¾iaµ, doteraz sa táto profesia stále mie¹a s novými profesiami, preto¾e mnohí µudia sú spokojní s du¹evným zdravím µudí, napríklad s psychiatrom alebo terapeutom. Èo rozli¹uje povolanie psychológov od iných profesií?

Dôvodom pre túto profesiu je predov¹etkým poskytovanie psychologických slu¾ieb, najmä psychologickej diagnostiky, rozhodovania a poskytovania názorov a psychologického poradenstva. Aby ste sa stali psychológom, musíte najprv získa» magisterský titul v psychológii, dokonèi» stá¾ a by» psychológiou Regionálnej komory psychológov.Psychológ je profesiou verejnej dôvery, ktorú èlovek, ktorý vykonáva túto profesiu, vy¾aduje profesionalizmus, ale aj bezchybný charakter, ktorý sa bude podieµa» na práci spolu s my¹lienkami profesionálnej etiky. Psychológ je úloha, ktorá sa zameriava na poskytovanie slu¾ieb a poskytovanie podpory µuïom, ktorí ich potrebujú v konkrétnom okamihu. Spoloènos» verí µuïom, ktorí vykonávajú verejnú dôveru. Preto by mali by» aj µudia viditeµní, preto¾e iba jeden z nich podlieha zdraviu a pôsobeniu osobných osôb.Psychológ je stále profesiou, ktorá charakterizuje vysoké názory a oblasti, ako aj zamestnanie v akte.My, obyèajní obyèajní µudia èasto identifikujú psychológov s psychiatrom. V skutoènosti µudia, ktorí strácajú sú»a¾, hrajú prakticky ten, ale treba pamäta» na to, ¾e existujú úplne odli¹né oblasti. Treba pripomenú», ¾e psychiatr neustále spolupracuje s psychológa, èo je samozrejme príèinou zmätok týchto profesií verejnej dôvery rôznych µudí.