Wikipedia depresia

Èoraz èastej¹ie poèujeme o probléme, s ktorým zápasí dôle¾itá skupina ich spoloènosti, a to problém depresie. Mnohí z nás sa nechcú dosta» do toho, ¾e sa nieèo deje s du¹evným zdravím. Spravidla je to tak, ¾e máme príli¹ veµa hanby. Mnohí µudia sa kvôli hanbe predtým, ako sa vzdali poslednej, ¾e sa nedoká¾u vyrovna», skrývajú túto chorobu, namiesto toho, aby sa radil v oblasti du¹evného zdravia.

Èo predstavuje depresia a ako ju mô¾ete poskytnú»? Prvým príznakom, ktorý mô¾e naznaèova», ¾e sa nieèo deje s poµským du¹evným zdravím, je neustály smútok a depresia, aj keï stráca záujem a rados» zo ¾ivota. Rytmus ¾ivota ¾eny trpiacej depresiou sa zaèína spomaµova», dochádza k zní¾eniu sebavedomia a naru¹enej koncentrácie. Pozerá sa na záchranu, plný pesimizmu. Osoba, ktorá sa s»a¾uje na depresiu, mô¾e zahàòa» viac porúch spánku, a preto sa v danom období neobnovuje a neumiera. Najhor¹ím príznakom depresie je zní¾enie úrovne ¾ivotnej aktivity, èo mô¾e vies» k samovra¾de. Malo by sa pamäta» na to, ¾e jedinou cestou von zo súèasnej choroby je jej rýchla lieèba. Dobrý psychiatr v Krakove je schopný pomôc» osobe, ktorá sa s»a¾uje na depresiu prostredníctvom star¹ej a kontinuálnej farmakologickej lieèby. Najdôle¾itej¹ou vecou je, ¾e osoba, ktorá spadla do apatia a rozhodla sa jej pomôc», mala prísne odporúèania, ktoré dostane od o¹etrujúceho lekára. Ïal¹ím dôle¾itým krokom k opätovnému získaniu du¹evného zdravia u pacienta je úèas» na terapii psychoterapeuta a podpory z pohµadu jej najbli¾¹ích úloh. Potom je veµmi dôle¾ité pri boji s ochorením. Je potrebné pripomenú», ¾e osoba, ktorá sa potýka s depresiou, vy¾aduje ¹peciálne znalosti, a preto je samozrejme dôle¾ité pri potýèke s chorobou a role skupiny príbuzných.