Vzduchovy filter kabiny a peuovy filter

V mnohých priemyselných odvetviach sa zaoberáme potrebou pra¹nosti prachu, ktorý vytvára výbu¹né zmesi prachu a vzduchu. K dispozícii sú tak kµúèové procesy spojené so zmenou uhlia, dreva v drevárskom priemysle, biomasy, organických prachov vyskytujúce sa v potravinárskom priemysle, prach sedí v chemickom priemysle, atï Atex prach zberateµ, lapaè prachu je výbu¹ný, ktorý bol pripravený v súlade so smernicou EÚ Atex.

Na odstraòovanie výbu¹ných prachových a vzduchových zmesí vytvárame kolekciu nástrojov a v¹etkých in¹talácií, ktoré boli vytvorené spolu so súèasnou smernicou 94 / 9WE ATEX. Mô¾u sa pou¾i» na odpra¹ovanie prachu patriaceho do triedy výbuchu St1 a St2. Na¹e filtraèné systémy majú tri kategórie. Potom je mo¾né ich namontova» do akejkoµvek miestnosti, ktorá je klasifikovaná v nevýbu¹nej zóne, ako aj v oblasti nebezpeèenstva výbuchu 22.

Na ochranu zariadení máme dve dôle¾ité metódy:

Metóda potlaèenia výbuchuTáto technológia vyu¾íva systémy, ktoré automaticky pôsobia na zaèiatok výbu¹ného tlaku a zabraòujú výbuchu v pôde. Systém je vybavený snímaèmi tlaku, ktoré nájdu výsledný výbuch, ponúka ho na ovládacom paneli, èo mení zaèiatok ventilu zásobníka hasiacim prostriedkom. Doba odozvy systému od detekcie výbuchu, aby sa zabránilo výbuchu, je len asi 60 ms. Veµmi vysoké potlaèenie vytvorenej explózie zabraòuje vzniku vysokého de¹truktívneho tlaku.

Metóda uvoµnenia výbuchuZastavuje sa pri pou¾ití v¹etkých typov membrán alebo dekompresných panelov, ktoré zavádzajú výbu¹ný tlak z chráneného jedla vonku. S týmto systémom bude tlak, ktorý preva¾uje v chránenom zariadení, zní¾ený na cenu, ktorá nie je hrozbou. Pou¾ívame rôzne technické kon¹trukcie membrán: okrúhle alebo obdå¾nikové, ploché alebo konvexné, vybavené snímaèom slz, tj nie, vyrobeným z uhlíkovo alebo kyselinovzdorného materiálu. S pomocou úrovne plameòa ohniska, ktoré sa prinieslo von, je vhodné oznaèi» veµkú zónu v priestore vedµa membrány.

Okrem toho je v takomto systéme in¹talované pou¾ívanie urèených zón nebezpeèenstva výbuchu v sektore konkrétneho zariadenia, v¹etky jeho skupiny a podzostavy, ktoré taktie¾ nespôsobujú zdroj zapálenia prachu.