Vyvoj teleinformatickych technologii

Vývoj novej techniky ide na platformu stále mimoriadne technologicky vyspelých strojov v poµnohospodárskom, priemyselnom, potravinárskom a drevárskom priemysle. Tieto stroje sa zaèali urýchµova» a uµahèova» výrobné procesy výrobkov v ¹pecifickom priemysle. Nápoje z takýchto in¹titúcií sú nepochybne magnetické separátory.

Èo je vlastne magnetický separátor?Existujú súèasné nástroje s dobrým magnetickým efektom (ich veµa závisí od typu dopytu na èistenie iných sypkých a tekutých materiálov z kovových neèistôt - okrem iného:- kovové piliny- skrutky matíc- vodièe- nechty atï.Vïaka svojej výhode nájdu uplatnenie prakticky vo v¹etkých odvetviach, v ktorých sa oèakáva vynikajúca trieda izolácie ne¾iaducich neèistôt typu kovu.

Pracuje typ a hodnota magnetického separátora?Aby ste mohli priamo vysvetli» èinnos» magnetického separátora, musíte im da» dôle¾ité typy. Sú to posledné, okrem iného: nosníky a magnetické pásy, magnetické mrie¾ky, oddeµovaèe zásuviek, bubnové bubny, cestovné kefy - tie¾ známe ako magnetické metly a ku¾eµovité, technologicky pokroèilý moment - magnetické separátory ruène.

Nosníky a magnetické pásyNosníky a magnetické pásy: sú postavené nad dopravníkmi, tak¾e mô¾u zbiera» kovové úlomky z výrobkov prepravovaných na dopravných pásoch (napríklad zeleninu a výrobky. Tento typ magnetického separátora spåòa svoje prvé uplatnenie v potravinárskom sektore.

Magnetické mrie¾kyMagnetické mrie¾ky: je posledným typom magnetických separátorov, ktorých hlavnou aplikáciou je separácia magnetických prvkov z urèitého typu sypkého materiálu - pieskov, granulátov, zàn. Dôle¾itou súèas»ou oddeµovacej èasti je povrch valèekov (mrie¾kové mrie¾ky magnetického poµa.

Oddeµovaèe zásuviekOddeµovaèe zásuviek: podobne ako predchádzajúci typ, slú¾ia na oddelenie mäkkých magnetických prvkov od sypkého materiálu, ako sú pieskové a zrnité granule. Dizajn zásuvky v¹ak znaène uµahèuje proces èistenia. Zachytené, ne¾iaduce prvky spadajú do najviac navrhnutej zásuvky, ktorá sa dá µahko vyprázdni».

Odluèovaèe bubnovBubnové separátory: tento typ magnetických separátorov nájde svoje základné uplatnenie v plastovom, recyklaènom a keramickom priemysle. Bubny a pozdå¾ne typy sa montujú v strede kolmo na úèinky pásových dopravníkov, kde umo¾òujú koneèné èistenie ne¾iaducich kovových prvkov. Starostlivo kontrolujú umenie separátorov v brúsnych komorách.

kefy vodièskéKefa kolesá, tie¾ volal magnetické metly: prvé vyu¾itie poznatkov v autoservisoch, podniky zapojené do kovoobrábacie tokarniach a ïal¹ích aplikáciách, kde je taký substrát mô¾e dôjs» ku kontaminácii s kovovými prvkami - kovové piliny, skrutky, klince, kusy drôtu alebo podobne.

Ku¾eµové oddeµovaèeKu¾eµové oddeµovaèe: tieto nástroje sa pou¾ívajú pri úprave jednoduchých materiálov, keï sú voµné a veµmi èasto sú spojené v potrubiach v tzv. wyczystkach. A ich plnenie je mimoriadne veµké a mô¾e sa pou¾i» aj v potravinárskom a keramickom priemysle, ako aj v mnohých iných priemyselných odvetviach.

Magnetické separátory ruèneMagnetické separátory sú ïal¹ím a posledným typom magnetických separátorov. Existujú najmenej vyspelé technologické nástroje, aj keï to neznamená, ¾e sú menej u¾itoèné. Ich realizácia je mimoriadne veµká. Zaèiatok s èistením na segregáciu kovových materiálov, konèiace.