Vyvoj spoloenosti samsung

Dr Farin ManDr Farin Man. účinné chudnutie pilulky

Tehotenstvo, ¹»astné doruèenie a následná výchova die»a»a sú najlep¹ími momentmi toho, ¾e je ka¾dá osoba. Budúce matky sa te¹ia na deò, keï poèujú tlkot srdca plodu. Je to pre nich platné znamenie, ¾e vývoj die»a»a je v správnom ¹týle a jasnej¹ie ich vedie k tomu, ¾e sú v srdci svojho budúceho milovaného potomka. Drahé budúce matky, nedávajte pozor, ak poèas prvého ultrazvuku doktor nepoèul srdce vá¹ho die»a»a. V poèiatoèných fázach vývoja plodu sú zmeny oveµa jednoduch¹ie, prakticky zo dòa na deò a prvý tep srdca je mo¾né poèu» v súèasnosti 21. deò tehotenstva.

Na zaèiatku srdce die»a»a nepozná orgán, o ktorom vieme. V poèiatoèných fázach vývoja plodu je to posledný druh trubice, ktorá pumpuje krv. Medzitým, okolo 14. tý¾dòa tehotenstva, srdce die»a»a bude na konci veµké (v¹etky 6 mm, ¾e bude silné v ultrazvuku. Bohu¾iaµ v¹ak bude stále príli¹ malý na to, aby ocenil jeho správny vývoj. Na správne posúdenie vývoja srdca die»a»a bude potrebné poèka» a¾ do 20 tý¾dòov tehotenstva, keï srdce nenarodeného die»a»a dosiahne veµkos» 20 mm.

Ak sa sna¾íte poèu» tlkot srdca, bude to ïal¹ích 11 tý¾dòov tehotenstva, ale iba pomocou ¹peciálneho prístroja, aký je byt na premenu toku krvi na zvuk. A správny tlkot srdca pri zachovaní stetoskopu je mo¾ný a¾ po prekroèení 18. tý¾dòa tehotenstva. Stojí za to èaka» na tento faktor - nezabudnete na prvý tep vá¹ho budúceho die»a»a.

Poèas celej periódy tehotenstva sa plodová krv nedostala do pµúc die»a»a. V tom èase bolo znamenie pre roz¹irujúce sa telo die»a»a, ¾e e¹te nie je chvíµka dýcha», ale namiesto toho sa zameriava na dôle¾itý vývoj orgánov. Je to preto, ¾e srdce die»a»a bude v èase dodania úplne vyvinuté. Od tohto momentu poèúvanie fetálneho srdca bude v urèitom èase legálne. Jediné, èo musíte urobi», je jemné nasadenie ucha do hrudníka vá¹ho die»a»a.