Vystavenie zalohovej faktury

Podnikatelia, ktorí vykonávajú faktúry za svoje slu¾by, dobre poznajú v¹etky témy súvisiace s touto problematikou. Dobro takýchto dokumentov sa vydáva ka¾dý deò, tým »a¾¹ie bude ich kontrola. Aj keï je teoretické písanie faktúry prirodzeným cvièením, v¹etci tu mô¾eme urobi» veµa chýb. Ka¾dý dokument by mal ma» predsa veµa dôle¾itých informácií, nemô¾ete pokazi», keï ho zadáte.

Program vystavenia faktúry odstráni najèastej¹ie chybyÚdaje o podnikateµovi a zákazníkovi, adresy a èísla NIP, èísla bankových úètov - to sú dôle¾ité informácie, keï sa èasto vyskytujú chyby pri písaní. Pre ka¾dého je isté, ¾e ukonèením ¾ivého dokumentu, ako je tento, sa zobrazia èíslice vo významnom èísle. Vytlaèenie stránok dokumentu, v ktorom musíte vráti» slu¾by alebo tovar, sadzbu DPH a sumy: brutto a netto, a to veµa podnikateµov robí chybu. Tie¾ stojí za to ma» na pamäti, ¾e rukopis faktúry nielen¾e zvy¹uje riziko drobnej chyby, ale ¾e má veµké následky, ale zaberie to veµa èasu. Niet divu, ¾e významnej¹í podnikatelia investujú tak ochotne do dobrého programu budovania faktúr.

Akú pomoc mô¾u ma»?Dobrý fakturaèný program znamená ni¾¹ie riziko vzniku nedostatku pri vydávaní dokumentu a ¹etrí èas. Údaje o zákazníkoch sú ulo¾ené, ale na ¹peciálnej karte, tak¾e nemusíte zadáva» nové. Je tie¾ jednoduch¹ie triedi» faktúry a ich èíslovanie. Zoznam u¾ vystavených faktúr je v¾dy k dispozícii a ka¾dý investor si mô¾e overi», ktoré faktúry u¾ boli zaplatené a ktoré sú e¹te nerealizované. S väè¹ím poètom klientov mô¾e takáto práca do veµkej miery pomôc» bytu. Objednávka v novinách je preto ïal¹ou výhodou, ktorú podnikatelia oceòujú. Èo e¹te stojí za to oceni»? Skutoènos», ¾e výpoèet vý¹ky dane v prípade elektronických faktúr je jednoduchým cvièením die»a»a. Staèí zada» èistú alebo hrubú sumu, zada» platnú sadzbu DPH a program automaticky vypoèíta. Obèas, koµko vecí sa vyu¾íva prostredníctvom internetu, veµkou výhodou je mo¾nos» pou¾itia faktúry vo formáte PDF a jej preprava u¾ívateµom elektronicky. To je druhá výhoda, ktorú podnikatelia tak veµmi oceòujú.