Vynosny prekladateu

Denta Seal

Snáï najviac mylná predstava o prácu prekladateµa je prítomný, sa hovorí, ¾e je doslovný preklad medzi dvoma jazykmi, èo èiní proces preklade a nie je dostatok svetla automaticky. Bohu¾iaµ, realita sa vyznaèujú naopak postupu pri prekladaní takmer v¾dy bohatá na oboch príle¾itostiach, preto¾e sa èasto jedná o fenomén neúmyselného zmie¹avanie ¹týlov a typov pou¾ívanie oboch jazykov. & Nbsp; Mnoho mladých talentov v podnikaní prekladá ide z nesprávneho predpokladu, ¾e ich práca je stanovená k presnej vedeckej skupine a nesprávne predpoklada», ¾e existujú priame kontakty medzi konkrétnymi znakmi a pohybmi v druhom jazyku. Ïal¹ím nedorozumením je zákon, ¾e existujú niektoré formy prekladu, ktoré mo¾no duplikova» ako v kryptografii.

Práca prekladateµa nikdy nie je zalo¾ená výluène na nereflexnom kódovaní a dekódovaní medzi zdrojovým a cieµovým jazykom pomocou slovníka ako vedeckej pomôcky, preto¾e èinnos» autora prekladov nie je nièím iným ako fungovanie prekladateµa. Niekedy musíme pracova» s prekladmi strojov (tie¾ známymi ako automatické alebo poèítaèové preklady, t. J. Texty automaticky prelo¾ené poèítaèovým programom. Hoci technológia prekladateµov stále modernizuje a implementuje nové rie¹enia, strojové porozumenie stále nepredstavuje uspokojivú úroveò. Profesionálny poèítaèový softvér (CAT je v¹ak èoraz viac vyu¾ívaný, èo pomáha prekladateµom preklada».

Odborníci vo veµkých mestách, ako je Var¹ava, nie je »a¾ké, aj keï pochopenie tejto komplikovanej úlohy, ktoré vy¾adujú preklad autorovho veµkými vedomos»ami, veµký záujem a znaènú prípravu. Existujú v¹ak ¹tylistické a interpunkèné rozdiely medzi jazykmi, ktoré sú predmetom prekladu, èo komplikuje aj postup prekladu. Medzi jazykovými problémami, ktoré nájde anglický prekladateµ, je tzv jazykové interferencie, alebo v bezvedomí kombinuje vlastnosti v zdrojovom jazyku a posledné znaky v zdanlivo podobné (napr English adjektíva patetické. & nbsp; nie je úbohé, proste úbohé. Niekedy slová prichádzajúce zo vzdialených jazykoch znie skoro rovnako, ale ich význam sa uká¾e by» úplne inak, tak¾e prekladateµ musí by» vzdelávaní nielen z hµadiska lingvistiky, ale aj pokiaµ ide o znalosti kultúrneho dedièstva ¹pecifické u¾ívateµské reèi.