Vakuove balenie v augustowe

Potravinárske výrobky sa èoraz èastej¹ie skladujú za ¹pecifických podmienok, aby sa predå¾il ich èas zadr¾ania a ïalej zní¾ilo riziko po¹kodenia styku so vzduchom alebo inými materiálmi. V súèasnosti vakuové balenie potravín nie je len v podnikoch, ale aj v èase stravovania alebo v domácnostiach. Vákuové balenie umo¾òuje uskladnenie jedál vo vlastných podmienkach, a to aj poèas mnohých mesiacov.

Èo je balenie vakuových potravín? ©peciálne typy plastových vreciek alebo plastových nádob, v ktorých sú potravinové výrobky upevnené v poslednom smere. Potom, keï je z urèitých zariadení z kontajnera alebo vrecka vzduch odvádzaný a plastový kontajner alebo vrecko je ¹peciálne utesnené (plastový vak je viac zváraný. V domácnosti sa vysáva vákuum pomocou ¹peciálneho ruèného èerpadla.

Èo sa zdá ako vákuové obaly potravín? Urèite zvy¹uje èas skladovania iných potravinových produktov. Vo vákuovom zmrazení mô¾e vákuovo uzatvorené mäso existova» zhroma¾dené poèas 26 mesiacov, výrazne predl¾uje dobu skladovania tela v chladnièke alebo voµných výrobkoch, udr¾iavaných pri izbovej teplote. Vakuové kontajnery chránia potraviny pred úèinkami ovzdu¹ia, ale aj hubami a mikroorganizmami, ktoré èasto spôsobujú kazenie potravy. Vákuovo uzavreté výrobky si zachovávajú svoju chu» a vôòu pri zachovaní ich ¹truktúry.

V súkromných interiéroch sa pou¾ívajú aj ¹peciálne vákuové uzávery na skladovanie konzerv a ¹peciálne zátky na vákuové utesnenie flia¹. Vïaka korkovým uzáverom po otvorení sa víno mô¾e nosi» nie na 2 dni, ale na 20 - 25 dní. Cork chráni víno pred oxidáciou a samotné víno si zachováva v¹etku chu» a vôòu.

Okrem potravín vo vákuových kontajneroch mô¾e skladova» a uskladòova» obleèenie, ktoré vyu¾íva menej miesta vïaka pou¾ívaniu vákua na balenie.