Uzemnenie in talacie domu

Elektrostatické uzemnenie je elektrostatické uzemnenie, ktoré sa pou¾íva pri preprave a v¹etkým typom horµavých kvapalín, prá¹kov a plynov. Elektrostatické uzemnenie znaène zni¾uje riziko výbuchu alebo zapálenia rôznych typov horµavých látok v produkte s jiskrami. Nekontrolované rie¹enie mô¾e zapáli» zmes kvapalín a plynu, zatiaµ èo tá istá spôsobí výbuch.

Je samozrejmé, ¾e je mo¾né odstráni» nebezpeèenstvo samovznietenia a výbuchu. Aby bolo mo¾né prepravi» ïal¹ie kon¹trukcie, mali by ma» dobré uzemnenie alebo riadené vypú¹»anie elektrostatických nábojov. Tento model elektrostatického uzemnenia výrazne zní¾i riziko výbuchu prepravovaných horµavín. Takéto jednoduché uzemnenie je vyjadrené aj zo zemniacej svorky aj z vodièa. Káble, ktoré sú vhodné na uzemnenie, sú charakterizované nízkym elektrickým odporom a vysokou odolnos»ou voèi mechanickému po¹kodeniu. Je mo¾né pou¾i» zlo¾itej¹ie uzemnenie so systémom ochrany, ktorý umo¾ní prepravu alebo výdaj produktu, ale v sezóne, kedy bolo uzemnenie správne pripojené.Prekvapuje vás, keï pou¾ívate tento ¹tandard uzemnenia? Najèastej¹ie sa prijímajú pri nakladaní a vykladaní ¾eleznièných cisterien, cisternových cisterien, nádr¾í, sudov, napríklad komponentov in¹talácie procesu. Nebezpeèenstvo výbuchu vedie aj k mie¹aniu a postreku alebo èerpaniu iných druhov horµavých látok. Poèas obdobia interferencie v horµavých základniach sú elektrické náboje vytvorené kontaktom alebo oddelením èastíc. Tam, kde vzniká a stúpa elektrostatický náboj v blízkosti horµavých látok, pristupuje k vzniku hrozby. Dôle¾itým princípom akejkoµvek ochrany pred elektrostatickým výbojom je správne upnutý a správne vybraný kábel, ktorý poskytuje mo¾nos» elektrického náboja na úèely uzemnenia.Dôle¾ité je, ¾e svorky a káble pou¾ívané v zemi musia vykonáva» veµmi nároèné smernice smerujúce k mo¾nostiam testovania. V súèasnosti dosahujú najlep¹ie úèinky moderné typy uzemnenia systému.