Uspora energie v poeitaei

Kontrola energie je mimoriadne dôle¾itou otázkou prakticky v ka¾dej oblasti priemyslu, v mnohých budovách alebo podnikoch. Odpínaèe a vypínaèe vyu¾ívajú príle¾itos» mnohých výrobcov. V¹etci sa vyvíjajú, aby navrhli systémy, ktoré sú navrhnuté, keï sú veµa zlo¾ité a prispôsobené vzdialeným situáciám.

Dôle¾ité výhody napájacích spínaèov sú nepochybne malé rozmery, jednoduchá in¹talácia a pou¾itie a predov¹etkým veµmi vysoká voµba pri prídavných zariadeniach.

Prepínaè efektívnosti je nástroj, ktorý je prijatý tam, kde moc dosiahne veµmi intenzívne èísla. Jeho prvým príkazom je chráni» iné elektrické zariadenia pred úèinkami mo¾ného pre»a¾enia alebo skratu. Pou¾íva sa tie¾ v zmysle ovládania rozvodu energie v elektrickej kon¹trukcii.

Základné rozdelenie výkonových istièov zahàòa istièe nízkeho, stredného a vysokého napätia. Charakteristickým znakom nízkonapä»ových istièov je prevádzkové napätie ni¾¹ie ako 1000 V, zatiaµ èo ich najjednoduch¹ou formou sú istièe s oblúkom. Napájacie spínaèe stredného napätia zvyèajne poskytujú 10 000 vypnutí.

Pokiaµ ide o vysokonapä»ové výkonové spínaèe, sú postavené v dvoch technológiách: màtvy nádr¾ a ¾ivá nádr¾. Spôsob realizácie funguje na skale pri in¹talácii vypínaèa, ale aj na jeho mechanickom napájaní. Vypínaèe postavené v technológii màtvych nádr¾í vykazujú oveµa vy¹¹iu trvanlivos» v kombinácii s veµmi dôle¾itou stabilitou istièa. Vysokonapä»ové spínaèe sa zvyèajne odhadujú v závislosti od typu média pou¾ívaného na uhasenie oblúka.