Uetovny program jolka

Moderné úètovné a fakturaèné programy v skupine Windows sú veµmi jednoduché a intuitívne. Existuje v¹ak skupina klientov, ktorá namiesto pou¾itia my¹i uprednostòuje pretiahnutie karty medzi ka¾dým aplikaèným poµom. Existujú aj spoloènosti alebo podnikatelia, ktorí nechcú investova» do dne¹ných poèítaèov. Pre nich bol teraz vytvorený program Comarch Klasyka, ktorý predáva v¹etky nové rie¹enia aj vo vynikajúcej grafickej podobe.

Comarch classic existuje v plne funkènom HR a mzdovom programe. Ponúka mo¾nos» zúètovania úètov za zjednodu¹ené a v¹etky úètovníctvo. Umo¾òuje vám vykona» kompletné riadenie skladov spolu s registráciou obchodných operácií, okrem toho v cudzích menách. V rámci aplikácie mô¾ete vidie» voµný poèet èasopisov, spracovanie zálohových faktúr, interný predaj a nákup.

Modul Faktúra umo¾òuje zadávanie dlhých 160 znakových názvov produktov. Zaviedla databázu bánk, ktoré mô¾ete pou¾i» na uskutoènenie prevodov. Pracuje s fi¹kálnymi tlaèiaròami.

VarikosetteVarikosette Efektívne riešenie pre kŕčové žily a ich symptómy

Ïal¹ím bodom plánu je mzdový modul. Poskytuje vám mo¾nos» uchováva» záznamy o spisoch zamestnancov, vytvára» zoznam trhu a uèi» svoje zárobky. Je dôle¾ité vidie» absenciu a dovolenku zamestnancov. Tento prvok umo¾òuje aj ¹kolenie daòových priznaní PIT-4, PIT-11, PIT-40, PIT-8A, PIT-8B, IFT-1 a ZUS, ako aj generovanie prevodov na daòový úrad.

Pre v¹etkých klientov výrobca uskutoènil zvlá¹tny návrh k migrácii na najnov¹iu verziu pomocou Windows. Mô¾ete zisti», èi enormne úspe¹né návrhu, vzhµadom k tomu, ¾e aktualizácia mô¾e by» obmedzená na 40% z ceny, a najnov¹ia verzia aplikácie bola vyvinutá na základe rôznych technológií do úètu a ne¾iaducim zase v predpisoch, ktoré sa z rôznych dôvodov sú po low nedosiahne klasických skupín.