Tlak plynu

®ijeme v poriadku, keï sú na nás prakticky vo v¹etkých etapách ulo¾ené rôzne nebezpeèenstvá. Stalo sa mi mnohokrát, ¾e tlak plynu prekroèil prípustnú hodnotu. Spustil by kotol, èo na¹»astie spôsobilo nákladné opravy. Teraz si uvedomujem, ¾e posledná mo¾nos» sa mô¾e µahko strati», aj keï niektorí zamestnanci nie sú si vedomí poslednej situácie.

Na svadbu je v poslednej dobe nieèo ako klapky alebo poistné ventily. Je to teda metóda ventilu, ktorá sa automaticky vytvára, keï tlak plynu alebo pary prekroèí prijateµné hodnoty. Tým sa zabráni výbuchu takých stavebných momentov, ako sú nádr¾e a potrubia, zatiaµ èo to isté. To bolo prvýkrát pou¾ité v zvy¹ku sedemnásteho storoèia vo veµmi spoloènom zariadení, ktorý bol tlakový hrniec.Ak sa pozrieme na najjednoduch¹ie modely bezpeènostných ventilov, mô¾eme vidie», ¾e existuje len krehká doska, ktorá je po¹kodená, keï plyn prekraèuje prípustný tlak.Bohu¾iaµ, veµmi èasto bol jeden z ventilov peèený. Èasto bol nevedomky úètovaný zákazníkom zariadenia. Preto sa veµmi silne pou¾ívajú dva nezávislé ventily, najèastej¹ie údaje na druhom konci daného zariadenia.Tieto ventily sa be¾ne pou¾ívali v parných strojoch. Tým sa zabránilo náhlemu nárastu tlaku, ktorý vznikol v pohonnom mechanizme vozidla. Hrozí, ¾e exploduje, výsledkom ktorého mô¾e by» aj smr» v¹etkých cestujúcich.Mám príle¾itos» zaujíma» èitateµov o bezpeènostných ventiloch. Ka¾dý, kto si preèítal tento text, si u¾ asi uvedomuje dôle¾itú úlohu, ktorú tieto skupiny zohrávajú v modernom svete a priemysle.