Symptomy tehotenstva 1 ty deo po poeati

Z lekcií z vedy, z televízie, z online fór, cez noviny a prostredníctvom rozhovorov s mamièky / babièkami - zis»ujeme, aké sú príznaky tehotenstva. Vieme, ¾e keï¾e nie sú ¾iadne mesaèné krvácanie, v poslednej dobe vykona» tehotenský test. Keï je test ¹»astný, je naèase oèakáva» závraty, hladové bolesti a predov¹etkým nevoµnos» a zvracanie. Aj keï sme príli¹ veµa, preto neveríme, máme vo v¹eobecnosti tvar, ktorý niekedy pripú¹»a, ¾e existuje prípad, keï osoba necíti vedµaj¹ie úèinky tehotenstva. Prípadne sú veµmi nízke. Èo by sa stalo a nestalo sa, existuje v¹eobecné presvedèenie, ¾e neexistuje obdobie nevoµnosti a ¾e bude aj naïalej toto die»a. Èo je to v¾dy s µuïmi, ktorí majú ne¹tandardné tehotenské príznaky? A ktoré mô¾u reprezentova»?

Nutrièné tú¾by - nehovorím o sendvièovom spreji so slivkovou d¾em, uhorky na uhorky a vajcovou pastou. Niekedy tehotná ¾ena zaèína cíti» takzvanú neúprosnú tú¾bu, ktorá umo¾òuje neodolateµnú tú¾bu po jedle nepo¾ívateµných výrobkov. Tak¾e napríklad sendviè s d¾emom, uhorky na uhorky a vajcovou pastou, hojne nalieva tekutým mydlom. Výskyt takýchto príznakov vy¾aduje okam¾itú konzultáciu s lekárom.®eleznica v ústach - niekedy príde nadol, ¾e tehotné ¾eny nabodnú ïasná a krvácajú pri èistení. V takýchto situáciách budú be¾nej¹ie náv¹tevy indikované nielen gynekológiou, ktorá vedie tehotenstvo, ale aj zubárovi.Inkontinencia moèu - po prvé preto, ¾e pijete viac. Po druhé, preto¾e vá¹ moèový mechúr v roz¹írenej maternici "je" ka¾dé druhé 2 kg malého stvorenia. Skôr, slovo niè nenarobím, dobrá voµba bude dodáva» iba ¹peciálne pánty vlo¾ky (ako plienky pre veµký a mnoho tú¾by pláva», preto¾e skladovanie moèu v kombinácii s ka¹µom alebo smiech mô¾e prinies» nepríjemné následky.Chrápanie - zodpovednos» za to le¾í na opuchnuté nosovej dierky, ktoré mô¾ete urobi» nielen dojem upchatý nos stále krváca a prirodzené, ale aj spí v noci. Neplánuje, ale je to nemo¾né. Vïaka tomu si vá¹ man¾el, ktorý a¾ doteraz takmer ka¾dú noc urobil jeho únosy, si v¹imne, kedy ste sa cítili a èo ho prekroèili.Ko¾né zmeny - ide o podivné ¹kvrny na brade a krku a na pavúky, ktoré sa mô¾u objavi» takmer na akomkoµvek ko¾i pokrytom tele. Pre tento druh zmeny zodpovedá melanín, ktorý, pokiaµ ide o priame nám poskytuje krásny odtieò pleti (alebo niektorý z jeho charakteru, hoci jeho nadmerné písanie v priebehu po¾ehnaného stavu mô¾e spôsobi» zmeny zvyklostí a prírodných materiálov z najlep¹ích hororov. Nebojte sa v¹ak. V¹etky tieto zmeny prejdú v neskor¹ích ¹tádiách tehotenstva alebo najneskôr po pôrode. Ak sa farba mení za tvárou a tvárou, objaví sa na tvári, investuje sa do prá¹ku a starostlivo pokrýva základy. ¥ahké kozmetické o¹etrenie úèinne zakrýva v¹etky nedokonalosti.Nespavos» - existujú tie, ktoré sú v súèasnosti veµmi rozptýlené, ¾e nás tie¾ zdôrazòujeme ubezpeèením iných, ¾e tehotenstvo je "nový moment, keï mô¾eme spa»".

FlyBra

Rovnaké príznaky tehotenstva, tie základné a nie, keï a viac, dosta» veµa brucha je docela úèinný, aby sa zabránilo dosta» do spánku. Bohu¾iaµ mô¾ete vidie», ¾e neexistuje ¾iadny spôsob, ako sa vyrovna» so vzniknutou nespavos»ou (v ¾iadnom prípade nesmiete zabráni» spacími tabletkami!. Musíte sa na to zvyknú». Rovnako ako predtým v¹ak tieto obrázky zmiznú aj s doruèením. Teoreticky. Ako sa mô¾u okrem ¹tandardných príznakov tehotenstva objavi» iné, niekedy aj zábavné, niekedy o nieèo menej. Av¹ak, bez ohµadu na to, tehotenstvo je veµa radostných ¾ijúcich ¾ien, a preto nie je prekvapením, pre mòa v¾dy, keï budete chcie», drahý budúcnos» máme, radostnú a zlú tehotenstvo, rovnako ako vzdelanie a ¹»astnú budúcnos» potomkov.