Svetlohnede vlasy

Môj bratranec veµmi potrebuje vlasy, mô¾ete ho hádza» a èisti» celé hodiny. Zároveò je správne zapojená, ¾e ak chce, aby v¹etko vyzeralo nádherne, mô¾e si da» ¹es» podprseniek, vlo¾i» na ne nejaké vlasové doplnky alebo ich stlaèi». Má naozaj rád ¹kolské knihy a robí ich. Jej posledná úloha bola tie¾ originálna a ja by som rád skvelý úèes a obleèenie. Na zaèiatku, moja mama wove malé copánky so stuhami k nim pripojené. Neskôr táto krásna dievèina povedala nie, nie a e¹te raz nie. Bude to kraj¹ie èaka» v zámkoch .... tak to zaèalo. ©tyridsa»pä» minút pretaktovania aj ich modelovania. Vyzerala krásna ako dobrá princezná. Tak¾e pokiaµ ide o aristokratov, veµmi rýchlo zmenila názor. Nie je jedným z dôvodov, ¾e na zaèiatku prípravy na výstavu uplynulo viac ako dve hodiny. Zrazu ... úplne zmenil koncept, a vo svojom jazyku to znelo trochu ako "nieeee, ja naozaj nechcem, v ktorom si nepamätám aristokratov, èo je veµa z nej". Po¾adovala nový úèes, vlasy ostrihali v úlohe voµnej koky. Preto¾e, samozrejme, ako sme u¾ predtým povedali, u¾ máme skúsenosti s tým, ¾e si vlasy polo¾íme na to isté, v¹etko to ¹lo veµmi hladko. Jej matka, na jednej strane, z novej strany, navy¹e bola vynikajúca za pár minút.

Najlep¹ie úèesy pre dievèatá