Svetelny mikroskop

Ka¾dý zdravý èlovek, ktorý dokonèil základnú ¹kolu, vie, ako urobi» mikroskop. Veµa zábavy bolo vidie» sledovanie prípravkov, ktoré sa stali jasnej¹ie v rámci tohto inteligentného zariadenia. Veµké mno¾stvo farieb a zvedavosti vidie», napríklad, biele krvinky v prírode, robil ka¾dú lekciu s mikroskopom zaujímavej¹ie.

Odborníci v¹ak nebudú spokojní, ale skutoènos», ¾e sa obraz zväè¹uje. Musia ma» tie¾ dobré silné zväè¹enie, dostatoènú silu ¾iarovky na osvetlenie prípravku, ale aj mno¾stvo rôznych prvkov, ktoré si neorientovaná osoba mô¾e omylom vybra». Napríklad, vedec sa bude viac zaujíma» o elektrónový mikroskop vzhµadom na to, ¾e doká¾e zväè¹i» obrázok a¾ niekoµkokrát. A pre domáce pou¾itie, skôr, nekupujeme to, preto¾e to trvá veµa ¾ivotného prostredia, plus to je zvyèajne drahé vybavenie. Tu prichádza servisná slu¾ba zalo¾ená na správne usporiadaných ¹o¹ovkách alebo optickom mikroskope. Umo¾òuje celú úsporu miesta a je veµmi obµúbenou cenou. Okrem týchto dvoch spôsobov existuje oveµa zlo¾itej¹ie vybavenie. Akustické mikroskopy dosiahneme pomocou akustických a holografických vån, ktoré dosahujú výraznú håbku sily a silné 3D obrazy. Keï sa v¹ak vraciame k cieµu týchto organizácií, nepotrebujeme ho. Preèo? A bude osoba, ktorá vedie zeleninu v na¹ej záhrade vedµa budovy, spoji»? Najdrah¹ie mikroskopy nie sú be¾ným pou¾ívateµom na svete. Veµmi rýchle mno¾stvo takejto kamery je zbytoène kúpené doma, napríklad, aby sa die»a na chvíµu bavilo. A po niekoµkých mesiacoch ho dr¾í v skrini alebo v suteréne, kde sa zni¾uje z nahromadeného prachu. Tak¾e pri výbere ideálneho mikroskopu by sme mali premý¹µa» o tom, èo hµadáme, aby sme neµutovali vynalo¾ené peniaze.