Softver na zmenu tvare

Èasto sa nám zdá, ¾e dnes musíme plati» za v¹etko. Preto, ak chceme v na¹ej spoloènosti pou¾i» akýkoµvek moderný prístup alebo technológiu, zaèneme premý¹µa» o tom, koµko budeme jes». Vyjadruje sa v¹ak, ¾e niektoré nástroje mô¾eme bezpeène dosta» zadarmo a tie, ktoré sú aktuálne, nás mô¾u zaujíma». Ak si ¾eláte, aby ste boli zodpovední, budeme potrebova» program na takéto úètovanie. A kedy to mô¾eme získa» prakticky zadarmo?

V¹etko, èo musíme urobi», je záujem o demon¹traèné verzie poèítaèových programov. To je napríklad program Enova Demo. Poïme zada» tieto kµúèové slová do internetového vyhµadávaèa, a urèite budeme okam¾ite získa» veµa webových adries, ktoré by nás mohli zaujíma». Vïaka nim dostaneme bezplatnú verziu ná¹ho zdroja, ale je to celkom zadarmo. Pou¾ijeme ho pokojne aspoò tucet dní a pozeráme sa na na¹e oèi, keï to vôbec funguje. A ¾i» to pravdepodobne uká¾e, ¾e takýto katalóg nepotrebujeme, preto¾e sme tie¾ dobrí a slobodní.

Veµkou výhodou je aj in¹talácia demo verzií programov. Ak sa rozhodneme, ¾e chceme dosiahnu» dobrý program, mali by sme ho v¾dy skontrolova». Aj keï je nástroj inzerovaný ako najvýkonnej¹í, neznamená to, ¾e to bude pre nás u¾itoèné. A takýto program Enova Demo nám poskytne pohµad na to, ako funguje poèítaèové úètovníctvo. Keï po takýchto skú¹kach zistíme, ¾e nám metóda skutoène vyhovuje, budeme schopní rozhodnú» o správnej investícii. Budeme si kupova» predtým testovaný plán pre seba, ale mo¾no ho vyu¾ijeme veµa.

Vezmime teda nástroje, ktoré mô¾eme pou¾i» bez toho, aby sme museli utráca» vlastné peniaze. Takéto ponuky nám v¹ak ponúkajú demon¹traèné verzie ¹peciálnych programov, tak¾e by sme ich mali nain¹talova» na vlastný poèítaè. Ak pre nás funguje len jeden program, staèí investova» do celej verzie.