Skupina d k

Ka¾dý podnikateµ vo veci príslu¹ného úètovného zákona má za cieµ vedenie záznamov o majetku spoloènosti. Takouto registráciou je registrácia dlhodobého majetku.

Spoloènosti je dlhodobý majetok: pôda, trvalé právo na u¾ívanie pozemkov, budov a stavieb, strojov, automobilov, nábytku a ¹peciálneho vybavenia, ktorého cena v kroku získania prevy¹uje èiastku tritisíc pä»sto jasné, ¾e tie¾ chcú by» vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve daòovníka alebo firmy. Povinnos» zapísa» majetok do registra nehnuteµného majetku je v mesiaci, v ktorom bol získaný.

Evidencia hmotného majetku, ktoré by mohli by» udr¾iavané v polohe kúpil v tlaèi publikovania práce, vytlaèené stránky s tými správnymi rubrík z poèítaèa, ruène vyrábané karty s výraznou tabelkami alebo v notebookoch bez príslu¹ných tabuliek, ale polo¾ky musia poèíta» v¹etky údaje potrebné na registráciu. Dôvodom je ruène vyplnením branego firemné dokument.

Dlhodobý majetok sa zaznamenáva na základe dokumentov, ktoré majú pôvodnú hodnotu vlo¾ených finanèných prostriedkov. Tabuµka pre registráciu investièného majetku by malo by»: poradové èíslo, dátum zakúpenia a dostanete pou¾i» údaje dokladu o nákupe, popis majetku, symbol klasifikácii fixných aktív, cena úvodnej sadzba odpisov (spojený tam s rokoch u¾ívania, vy¹¹ie odpisov aktualizované poèiatoèná hodnota, amortizáciu a dátum odvolania spolu so vinou svoje úspechy. Úspech predaja znamená zada» dátum predaja, ak je aktívum znièené, je potrebné zahrnú» do protokolu likvidáciu. Premý¹µate o rokovania právo, musí spoloènos» uchováva» v¹etky doklady o nákupe dlhodobého majetku.