Simultanny kurz prekladu

Zvyèajne pou¾ívame interpretáciu slov, trpíme simultánnym tlmoèením, t. J. Vykonávaným v profesionálnej zvukotesnej kabíne alebo následným prekladom, èo je preklad textu osoby, ktorá vy¹la vedµa tlmoèníka. Len málo ¾ien si v¹ak uvedomuje, ¾e existujú aj ïal¹ie veµmi zaujímavé typy prekladov. V tom èase sú okrem iného takzvaným ¹epotom, spojením alebo prekladom. Aké typy prekladov som predlo¾il? ©eptaný preklad, t. tak ¹epkanie je jedineèný typ prekladu, ktorý sa spolieha na ¹eptanie vety pre klienta po vyslovení slov, ktoré hovorí reèník. Je to typický typ prekladu, ktorý mô¾e by» extrémne rýchlo naru¹ený v¹etkými druhmi dodatoèných zvukov, tak¾e ho mo¾no pou¾íva» len v malom poète µudí. Stále sa implementuje vèas, keï jednotlivec nerozumie jazyku reèníka. Tento typ prekladu je prekladateµmi veµmi podceòovaný, preto¾e vy¾aduje nielen veµa prípravy a deliteµnosti pozornosti. Pre tlmoèníka, ktorý ¹epta slovo slovom na klienta, mô¾e sa utopi» reproduktorom.Spojenie je dôle¾itý druh po sebe nasledujúcich prekladov, ktoré pozostávajú z prekladu vety, vety za vetou. Poskytuje sa v prípadoch, keï tlmoèník nemá mo¾nos» pripravi» si poznámky z dôvodu reèníka, alebo ak je veµmi dôle¾itý presný preklad výrazu. Tento typ prekladu je zvyèajne získaný poèas prekladu kon¹trukèných èastí stroja. Je známe, ¾e existuje vz»ah ako spoloèný preklad. Prekladom prekladu je záväznos» prekladu a prekladu. Spolieha sa na preklad textu citovaného do reèi, av¹ak »a¾kos» je, ¾e vplyvy nedostávajú text vopred, preto sa musí okam¾ite pozrie» na celú vetu a ako ju dobre preklada». Tento ¹tandard sa be¾ne prekladá do vz»ahov, tak¾e nie je prekvapujúce, ¾e sú súèas»ou testu na prekladateµa.