Servis chladiacich chladiacich zariadeni

Slu¾ba pokladnièných pokladníc je nevyhnutná nielen pri výpadkoch zariadení, ale aj poèas povinných kontrol v pokladniènom dokumente a pri spustení a zaèatí podnikania. Podµa zákona je jedinou osobou, ktorá v prípade zlyhania pokladnice mô¾e zmeni», zamestnanec servisnej jednotky, ktorá má príslu¹né oprávnenia. Veµmi èasto sa nadobúdanie práv uskutoèòuje nasledovne:

oprávnenia:- servisná spoloènos» uplatòuje na predajcu pokladnice ponuku pomoci a ratifikáciu zmluvy o predaji,- po obdr¾aní súhlasu nasmeruje dvoch zamestnancov na certifikaèný výcvik, ktorý je ukonèený skú¹kou. V poradí tréningov získa servisný technik autorizáciu pre v¹etky typy fi¹kálnych zariadení, ktoré sú vybrané v ponuke výrobcu.- po vynikajúcej skú¹ke dostane servisný technik osobné èíslo fotografie a jeho peèa» pre pou¾itie peèate na fiskálny modul. Výrobca na druhej strane zavádza servisného technika do zoznamu osôb, ktoré sú oprávnené vykonáva» záruèné a nezaslòovacie opravy, ako aj potrebné technické kontroly a vykonáva jeho poverenie na daòovom úrade.

sviatokNároky sa vyrábajú na jeden rok a týkajú sa formulácie pokladnice - ukonèenie kurzu neposkytuje slu¾obníkovi právo na zdokonalenie v¹etkých fi¹kálnych zariadení jedného výrobcu, ale iba na odstránenie chýb vo vybraných modeloch.Servisný technik je povinný budova» svoje vedomosti ka¾dodenne tým, ¾e sa zúèastòuje na výrobných dielòach, musí po¾iada» výrobcu o predå¾enie doby platnosti.Po¾iadavkou uvedenou v zmluve o predaji je schopnos» servisnej jednotky skladov náhradných dielov, ako aj zariadenia a zariadenia na riadenie a meranie. A slu¾ba je povinná dodáva» spotrebiteµom spotrebný materiál, ktorý pochádza od výrobcu.Autorizovaný servisný technik, ktorý neupravuje registraèné pokladne v prístroji na posledné právo, nie je µahké uchováva» denník a musí tie¾ predlo¾i» kartu s výrobcom. Serviceman mô¾e pou¾íva» iba registraèné pokladne a len ak je zamestnancom jednotky, ktorá súvisí s koncesionárskou zmluvou výrobcu.