Robustny firemny program

Dne¹ný obchodný softvér vy¾aduje legálnu verziu operaèného systému Windows a bohatý výkonný poèítaè. Dokonca aj mo¾nosti, ktoré nevy¾adujú in¹taláciu, sú zalo¾ené na oblakoch a operaèná pamä» 512 MB nebude v okne webového prehliadaèa vyhovova».

Vo formách, keï sa investor nechce sta» otrokom nepretr¾itej aktualizácie elektronických zariadení, nav¹tívi klasický cdn program s pomocou. Ako jediný na trhu pracuje pod systémom DOS, ale to neznamená, ¾e jeho ponuky sa zastavili pred 30 rokmi. Aplikácia sa riadi tromi základnými modulmi: fakturácia skladu, ktorá doká¾e spracova» aj veµký sklad, personál a back office, podporujúc politiku riadenia dobrých zdrojov a zaznamenáva èas vecí, ako aj finanèné a úètovnícke slu¾by, ktoré zabezpeèujú ka¾dú formu úètovníctva. ®iadny problém pracova» s èítaèky èiarových kódov, pokladní a fi¹kálne tlaèiarne, tlaè potvrdeniek a zariadení fakturuj±cymi SET. Pre jeho pozornos» mô¾ete hovori» µubovoµný poèet èasopisov a poèíta» prácu na základe definovaných receptov. Systém umo¾òuje vystavovanie, zúètovanie a rezerváciu zálohových faktúr. Pomocou klasického cdn programu mô¾ete pre v¹etkých partnerov vyu¾íva» rôzne zµavové schémy a cenníky individuálne, aby pripravené dokumenty obsahovali dobré ceny.Softvér zaznamenáva objednávky od príjemcov a dokonca umo¾òuje automatickú rezerváciu tovaru, èo je veµmi u¾itoèné pre rýchlo sa rozvíjajúci sklad. V prípade pou¾itia vratných kontajnerov sa mô¾e pou¾i» na zapoèítanie obalov. Aplikácia pracuje s rôznymi tlaèiaròami, kde je mo¾né vytlaèi» kultúry a èiarové kódy.Program má v Poµsku viac ako 45 000 pou¾ívateµov. Ak sa od zaèiatku jeho ponuky ukázalo ako nedostatoèné, distribútor COMARCH poskytuje aktualizáciu na najnov¹ie softvérové mo¾nosti s vyu¾itím a¾ 40% zµav. Samotný proces je pre klienta takmer nepozorovateµný a v¹etko sa robí pomocou nástroja Comarch Assist.