Riziko vybuchu v bateriovej miestnosti

Spolu s vyhlá¹kou ministra hospodárstva Slovenskej republiky 8. júla 2010 o minimálnych po¾iadavkách týkajúcich sa bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci v kombinácii s návrhom na prácu s výbu¹nou atmosférou (vestník 30. júla 2010, je ka¾dý zamestnávateµ, v ktorom je zariadenie vystavené technológiám, ktoré mô¾u ohrozi» výbu¹ným nebezpeèenstvom aby vyhovel príslu¹nému dokumentu uvedenému v právnom výrobku.

Dokumenty ochrany proti výbuchu je materiál explózia Protection & nbsp; (skrátene DZPW striktne upravuje herné podmienky atmosféru obáv a poskytuje celý rad povinností zamestnávateµa, ktorý vy¾aduje sledovanie na zní¾enie rizika vznietenia a výbuchu. Zamestnávateµ je povinný:- zabránenie vzniku výbu¹nej atmosféry,- zabránenie vznieteniu vo vy¹¹ie uvedenom atmosféra,- obmedzenie negatívnych úèinkov mo¾ného ohniska na zabezpeèenie ochrany zdravia a zdravia zamestnancov.

Pán musí poskytnú» a priradi» bezpeènostné opatrenia. Dokument o ochrane pred výbuchom musí obsahova» opis systematického riadenia bezpeènostných opatrení, termínov údr¾by zariadenia, hodnotenia rizika výbuchu, pravdepodobnosti zdrojov vznietenia, typov pou¾ívaných metód, in¹talácií, látok, ktoré sú potenciálnym zdrojom, odhadovaných úèinkov mo¾ného výbuchu. Okrem toho sa podieµa na význame práce na oddelení vhodných oblastí v oblasti rýchleho nebezpeèenstva a na urèenie pravdepodobnosti výskytu výbuchov v nich.Zamestnávateµ je nútený poskytnú» minimálne bezpeènostné opatrenia opísané v rozhodnutí. Dokument by mal by» poskytnutý pred tým, ako zamestnanec poskytne ohrozené pracovisko. Nebezpeèné polohy by mali by» pomerne oznaèené ¾ltou trojuholníkovou znaèkou s èiernym prostredím a èiernym nápisom EX umiestneným uprostred. V DZPW sa zamestnávateµ zaväzuje evakuova» vo forme, keï zasiahne nebezpeèenstvo.