Registraene pokladnice vo vroclave

Fiskálna pokladnica je prítomná takmer v ka¾dom obchode a vydávanie tovaru bez potvrdenia je nezákonné - mô¾e sa uvádza» iba na námestí a na veµtrhoch. Najmä tam a tam predávajúci má prenosný pokladòa.Pokladnica je na strane predávajúceho, ktorý koná v obchodných záznamoch, s novým zákazníkom, ktorý vïaka tomuto zariadeniu obdr¾í v podstate potvrdenie o zakúpení potvrdenia. Ak spozoruje chybu, potvrdenie ho oprávòuje k s»a¾nosti. Majiteµ obchodu vïaka nej mô¾e by» trvalý, ¾e hostia nie sú podvádzaní, a ¹tát - ¾e podnikateµ platí DPH, èo suma sa vyskytuje na niektorom z príjmov. Toto je len niekoµko výhod, ktoré ponúka pokladnica, len jedna vec je jasná: super pokladòa uµahèuje ¾ivot podnikateµom.

Pokladòa - americký vynález 19. storoèia

Tak¾e od zaèiatku boli USA kolískou podnikania, kde sa odvá¾nej¹ie opakovalo a je neustále úspe¹né získava» milióny. Slogan "od hadrov po milionárov" nie je prázdny: »a¾ké a aktívne mô¾u ¹íri» krídla tam. Tam bol niekto podobný a James Jacob Ritty. Ako majiteµ niekoµkých barov musel by» ostra¾itým okom, konkrétne mu chýbalo èakanie na ïal¹ích zamestnancov. Dobré alebo nie, podnietil jeho vynaliezavos» a vytvoril si vlastný fakturaèný stroj. Prvá pokladnica, ktorú neskôr nazývala "nekontrolovaný pokladník", bola usporiadaná z celej hodiny a zo zásuvky, a keï bola budova, vydávalo hlasný zvuk. Zvon vám povie o transakcii, majiteµ obchodu by mohol rýchlo zisti», èi pokladník kráde. To pre chudobného predávajúceho nebolo v tom èase bezpeèné, ¾e ¹éf pozrel na svoje ruky toµko, ale vïaka vynálezu sa mohol vyhýba» nespravodlivým obvineniam. Prvá pokladòa bola výnimoène dekoratívna, vy¹¹ia ako moderné moderné spotrebièe - no nové registraèné pokladne sú rozmanitej¹ie a funkènej¹ie.