Registraene pokladne 500 pln

Poµská kuchyòa pozostáva väè¹inou z jedál z mäsa. Je to ¹týl, v ktorom vyrábame hovädzie mäso, bravèové mäso a hydinu závisí od toho, èi na¹e jedlo bude výsledkom alebo zlyhaním.

umývanieMäso by sa malo umy» tesne pred zaèiatkom. Nie je dovolené uspokojova» skutoènos», ¾e máme zmysel vklada» ich do chladnièky, preto¾e poèas prania strávime na svojej veµkosti nebezpeèné baktérie, ktoré mô¾u urýchli» proces jeho rozkladu. Po umytí mäsa by sme mali dôkladne umy» ruky. Podobne stojí za to spomenú» na hygienu na úspechu v¹etkých predmetov (no¾ov, rezných dosiek, s ktorými sa surové mäso dostalo do kontaktu.

Rezanie a pridanieMäso by malo by» v¾dy rezané cez vlákna. Vïaka tomu bude po príprave plný a príjemný. Na rozrábanie mäsa by sme v¹ak mali pou¾íva» ostrý nô¾. Dobrou cestou je jeho neustále ostrenie a oplachovanie. Vïaka tomu nebudú narezané kotlety nevzhµadné. Tak¾e je to dôle¾ité hlavne preto, ¾e ¹»ava sa pretrhne cez roztrhané hrany, tak¾e mäso stráca ¹»avnatos» a chu».

Najlep¹ou chu»ou je predtým marinované mäso. Marináda mô¾e by» vyrobená z cesnaku, olivového oleja, rozmarínu alebo nových bylín a korenín. Aby sa marináda výrazne absorbovala, stojí za to skontrolova» ju predtým. Je nenahraditeµné, ¾e potom nájde¹ mlynèek na mäso. Vïaka tomu bude telo lep¹ie vstrebáva» marinanu, ktorá bude lep¹ia a bude chutnej¹ia.

Tepelné spracovanieMarinované mäso mô¾e by» vyprá¾ané, pra¾ené alebo dusené. Fritovanie a ¹krtenie, stojí za to pamäta», ¾e mlad¹í oheò, ktorý máme, bude rovnaký, bude to dobré. Mäso sa èiastoène pozerá z bielkovín a tuku, èo je príèinou, ¾e príli¹ veµká a dokonalá teplota spôsobuje, ¾e vyènieva do sucha a zàn. Fritovanie pri hlb¹ej teplote spôsobí, ¾e sa v tvojich ústach topí. Pri peèení je potrebné zabezpeèi», aby sa mäso poka¾dé napájalo tukom. Vïaka tomu ochráni na¹u ¹»avnatos» a vôòu.