Radmor 5102 uzemnenie

Úlohou elektrostatického uzemnenia je zní¾i» riziko explózie horµavých látok na konci elektrostatickej iskry. ©iroko sa pou¾íva v doprave a spracovaní horµavých plynov, prá¹kov a kvapalín.

Elektrostatické uzemnenie, ktoré má inú formu. Najµah¹ie a najmenej komplikované modely sú vyrobené z uzemòovacej svorky aj z kábla. Robustnej¹ie a technologicky vyspelej¹ie systémy sú vybavené ochranným systémom uzemnenia, vïaka ktorému je mo¾né výrobok vhodne dávkova» alebo prepravova», keï je zem riadne pripojená.

Elektrostatické uzemnenia sa obyèajne zavádzajú pri nakladaní alebo vykladaní ¾eleznièných a cestných cisterien, nádr¾í, sudov, tzv. big-bagy alebo prvky procesných in¹talácií.

Remi Bloston

V produkte naplnenia alebo vyprázdnenia nádr¾í s iným obsahom (napr. Nádr¾e s prá¹kami, granulátmi, kvapalinami sa mô¾u vytvori» nebezpeèné elektrostatické náboje. Zdrojom ich vzniku je pravdepodobne extrémne mie¹anie, èerpanie alebo striekanie horµavých látok. Elektrické náboje vznikajú kontaktovaním alebo úètovaním jednotlivých èastíc. Mno¾stvo elektrického náboja bude obmedzené na elektrostatické vlastnosti povrchov, ktoré prichádzajú do vzájomného kontaktu. Na konci jednoduchého a rýchleho kontaktu so zemou alebo bez nabitia sa mô¾e vytvori» krátky prúdový impulz, ktorý bude zodpovedný za ¹truktúru iskier.Nedostatoèná starostlivos» o výboj iskry mô¾e zapáli» zmes plynu a vzduchu, èoho dôkazom je výbuch alebo nebezpeèný výbuch. Elektrostatické uzemnenie eliminuje nebezpeèenstvo výbuchu v dôsledku riadeného vypú¹»ania elektrostatických nábojov.