Prvy obchod

Ka¾dý, kto zaèína svoju prvú spoloènos», je veµmi prekvapený vysokou cenou registraèných pokladníc. Áno, je celkom zvlá¹tne, ¾e takéto nekomplikované zariadenie v kombinácii s poèítaèom by bolo vhodné pre takú bohatú sumu peòazí. Ú¾as v¹ak zmizne, keï sa pozorne pozrieme na materiálnu a politickú situáciu v poµskom svete.

LibreCoin

Fi¹kálne pokladne náklady v závislosti na modeli z tisíca, aby aj & nbsp; ¹tyri tisíce & nbsp; zlotých. Je »a¾ké nájs» v Poµsku aspoò jednu, modernú a nevyu¾itú pokladnicu, ktorá je na trhu hor¹ia ako tisíc zlotých. Samozrejme, mô¾ete nájs» pou¾ité pokladnice na on-line aukcie, nemusíte v¾dy plati», aby sa im.

A preèo sú pokladnice drahé?Dôvod pre tento stav mo¾no nájs» v ¹tátnej politike a v novom stave ekonomiky na¹ej krajiny, veµké dane a veµa byrokracie, ktoré vyu¾ívate pri vykazovaní a vytváraní zariadení, spôsobujú nebývalý nárast trhového èísla pokladnice.Mnohí obchodníci v be¾ných obdobiach sa neobjavujú pri nákupe pokladníc. Zákon v¹ak musí nikoho, kto spôsobuje ekonomickú èinnos» s roèným ziskom nad urèitú pevnú sumu, podrobne zaregistrova» celý obchod s tovarom. Z posledného, veµmi veµa µudí opú¹»a svoju prácu. Na to je u¾itoèný poèet µudí v daòových úradoch.Vláda v¹ak nie je hlavným dôvodom vysokej ceny registraèných pokladníc. Na rozdiel od tlaèiarní, tieto vy¾adujú existenciu z tém nezvyèajne dokonalej triedy. Ona potrebuje ¾i» v období, aby vytlaèila potvrdenie tisíckrát denne.

Ïal¹ím sekundárnym dôvodom týchto mimoriadnych cien sú náklady na za¹kolenie zamestnancov z pokladnièných slu¾ieb. Èím dlh¹ie máme meno a zamestnávame µudí ïaleko, tým viac musíme investova» peniaze do zavádzania registraèných pokladníc do na¹ej hospodárskej úlohy. Rie¹ením je pou¾itie µudí, ktorí absolvovali takéto kurzy v predchádzajúcich pozíciách, av¹ak je tu veµmi elegantný prípad.Snaha o zní¾enie cien týchto zariadení u¾ nejaký èas prebieha. & Nbsp; Okrem toho si ka¾dý podnikateµ pri nákupe svojej prvej pokladnice mô¾e odpoèíta» náklady na nákup pokladnice do vý¹ky 700 PLN.