Protipo iarne sfarbenie

Po¾iare mo¾no na chvíµu uhasi», v¹etko závisí od nových faktorov. Patrí sem horµavý materiál, jeho èas» a fragmentácia a po¾iarne vlastnosti. Význam je tie¾ pamätal èas, ktorý uplynul od zaèiatku po¾iaru. V ktorých situáciách bude voda kali»?

Parné hasenie je hasenie vodou, ktoré spoèíva v zriedení horµavých alkoholov v spaµovacom povrchu aj pri obmedzení koncentrácie kyslíka na ceny, pri ktorých sa spaµovanie zastaví. Koncentrácia kyslíka, pri ktorej je proces spaµovania inhibovaný, sa zaoberá iba 35% koncentráciou vodnej pary v zmesi plynov a pár v oblasti spaµovania. Je tie¾ vhodné doda», ¾e najlep¹ie výsledky hasenia sa rie¹ia pri pou¾ití nasýtenej pary pri tlakoch od 6 do 8 atmosfér.Po¾iare vyskytujúce sa v uzavretých bytoch, s objemom okolo 500 m3, najèastej¹ie vy¾adujú hasenie parou. Ale kde sa najèastej¹ie pou¾íva vodná para na hasenie po¾iarov? Pena je bezpochyby potrebná v su¹ièkách horµavých materiálov a su¹ièkách dreva. O¹etrená para existuje a na ochranu po¾iarov pri èerpaní ropných produktov, na ochranu vulkanizaèných kotlov, rektifikaèných kolón alebo na ochranu lodných po¾iarov. Pri hasení po¾iarov kvapalín, ktorých teplota je minimálne 60 ° C, sa zachytáva aj hasenie parou. Je dobré vedie», ¾e hasenie a zabezpeèenie miesta po¾iaru s pou¾itím vodných pár bude oveµa funkènej¹ia, èím vy¹¹ia je teplota vzplanutia kvapaliny. V prípade plynových po¾iarov je vodná para vyjadrená a nápomocná, ale rozhodne v uzavretých interiéroch s malou kubickou kapacitou. Okrem toho sa vodná para pou¾íva aj na hasenie po¾iarov pevných predmetov, ako sú elektrické alebo poèítaèové nástroje.Stojí za to pripomenú», ¾e para ako metóda hasenia po¾iaru, ktorá urèite nie je aplikovaná na predpokladané priestory. Av¹ak, nielen. Vodné pary by nemali prechádza» v prípadoch, keï sú potrebné veµké chladiace úèinky. Okrem toho, dvojice e¹te nie sú k dispozícii v miestach, kde pravdepodobne spáli µudia, ktorí sa do nich dostanú.Av¹ak pou¾ívanie vodných pár nesmie zabúda» na bezpeènos». Vodná para je médium, ktoré sa dá µahko spáli». Hasenie parou sa vz»ahuje aj na nebezpeèenstvo zahmlievania priestoru a vlhkosti vzduchu.