Programu spouahlive podnikove predpisy

Obchodný program Symfonia je v predaji. Najèastej¹ie sa pou¾íva v mobilných a stredných podnikoch. Program tie¾ vracia úplné inventarizaèné záznamy. To vám umo¾ní robi» predajné, skladové, nákupné a platobné dokumenty. Program je spojený s tlaèiaròami, pokladòami a èiarovými kódmi.

Najdôle¾itej¹ie funkcie programuProgram strávi v dvoch verziách: predaj (bez skladu, predaj so skladom (má skladovú slu¾bu. Softvér podporuje hotovostné a bezhotovostné platby a stále pracuje s bankami. Spoloènos» Symfonia trade sa pou¾íva v zostávajúcom spôsobe obchodovania a slu¾ieb. Softvér bude kupova» pre vytváranie grafických úprav. Vïaka programu mô¾eme urèi» typ a dátum platby, predajnú cenu, vý¹ku zµavy, vý¹ku úveru. Symfonia handel poskytuje kompletný servis pre obchodné, skladové a hotovostné dokumenty. Program spolupracuje s plánom Symfonia Finanse i Ksiêgowo¶æ. S jeho pozornos»ou mô¾eme vytvára» reporty, periodické výpisy, kontrolu rotácie a trvanie dodávok.

Program umo¾òuje dobrú inventúru. Funkcia zrýchleného vydávania písomností a súvisiacich dokumentov je tie¾ jednoduchá. Softvér umo¾òuje knihu s databázou dodávateµov. Èlovek má mo¾nos» rozvíja» a upravova» databázu dodávateµov. Okrem iného je mo¾né vyhµadáva» aj protistrany podµa po¹tového smerovacieho èísla, názvu spoloènosti. Aplikácia podporuje mnoho èasopisov. Symphony je jednoduché rozhranie (vyzerá pekne a je príjemné na pou¾ívanie. Vïaka tomu je in¹titúcia so ¹týlom agilná a efektívna. Obchodný symfonický program sa pravdepodobne bude pou¾íva» v spoloènostiach, ktoré nie sú modernými elektronickými zariadeniami. Veµkou výhodou obchodného programu symfonia je silné uèenie sa systému. Projekt nevy¾aduje ¹pecializované ¹kolenia a kurzy.