Profesionalny vyvojovy preklad

Preklad dokumentov je sám osebe »a¾ký. Ak potrebujeme preklada» akýkoµvek text, musíme nielen stara» sa o "nauèené" slová a zhroma¾denia, ale musíme by» tie¾ oboznámení s mnohými výrazmi, ktoré sú tak ¹pecifické pre ka¾dý jazyk. Faktom je, ¾e èlovek, ktorý pí¹e èlánok v anglickom ¹týle, nepí¹e ho v èisto "akademickej" forme, ale pou¾íva svoje individuálne pohyby a pridáva výrazy.

V kontakte so skutoènos»ou, ¾e osoba globálnej internetovej siete je stále viac a viac populárna, èasto vzniká potreba preklada» webové stránky. Napríklad, vytvorením webovej stránky, s ktorou chceme dosiahnu» vy¹¹í poèet príjemcov, musíme ju napísa» vo viacerých jazykových verziách. Pri prekladaní obsahu webových stránok, napríklad v anglickom a poµskom ¹týle, musíte ma» nielen schopnos» preklada», ale aj tendenciu vyjadrova» svoje vlastné presvedèenia a popisy, ktoré sú v origináli neprenies». Ako to vyzerá pri implementácii? Prelo¾me obsah v¹etkých webových stránok v anglickom jazyku pre prekladateµskú slu¾bu Google. Zatiaµ èo sa bude zachova» v¹eobecný zmysel textu (budeme schopní odhadnú», o èom je konkrétna lokalita, u¾ logická sekvencia viet a syntax bude v nedostatoènom stave. Toto je posledné mo¾né, preto¾e prekladaè Google prekladá vybraný text do hodnoty slovo za slovo. Preto v podnikaní nie sme tým, èo by sme mali poskytnú» na základe tohto prekladu odbornej, viacjazyènej webovej stránky. Preto v pozícii prekladateµa webových stránok v blízkej budúcnosti èlovek nenahradí stroj. Dokonca aj ten najlep¹í softvér nemá moc abstraktného myslenia. Èo mô¾e robi», je chodi» podµa logiky èloveka, prenies» do zvoleného programovacieho jazyka. Preto aj tie najlep¹ie aplikácie, ktoré prekladajú dokument, sú za profesionálnymi prekladateµmi webových stránok a samozrejme to bude v¾dy. Ak sa niekedy objaví moderný nástroj usporiadaný v ceste jasného a abstraktného "myslenia", posledný koniec na¹ej civilizácie bude rovnaký. Aby som to zhrnul, v projekte výuèby dobrých prekladateµov by sa mali robi» vhodné didaktické zariadenia, ktoré nielen uèia preklady "slovo po slove", ale aj pomô¾u v oblasti abstraktného chápania daného jazyka.& Nbsp;