Priklad systemu mrp

Narodilo sa, ¾e je typické, ¾e keï si vyrobíte posteµ - tak spíte. Umiestnenie èasu do miestnych nápadov je nevyhnutné, ak chceme dobre pracova» vo voµnom poli. Tu prichádza systém mrp s dodatoènou platbou. "Dr¾te hlavu na zadnej strane krku a v¹etko sa vyzdvihne, keï sledujete hodinárov." Taktie¾ existuje najjednoduch¹ia definícia systému mrp. Nehnuteµnos» je tu najdôle¾itej¹ia.

Zhroma¾ïovanie informáciíZhroma¾ïovaním informácií, ako je stav tovaru, dopyt po finanèných prostriedkoch, èo sa bude realizova», umo¾níme na¹ej firme alebo domácnosti lep¹ie pracova». Aké ïal¹ie výhody mô¾e prinies»? Vá¹ starý mu¾ bude ¹»astný, preto¾e v¹etko bude plynú» hlad¹ie (bez ohµadu na odvetvie, organizáciu práce zjednodu¹uje operácie. A keï má ¹éf správnu náladu, mô¾ete po¾iada» o zvý¹enie. Rovnaké výhody. Nemáme ¾iadnu, ale nikto nechce hádza» peniaze.

Plánovanie dopytuSpomenul som, ¾e predtým som si tu popísal plánovanie dopytu? Ak premý¹µate presne to, èo robíte na veèeru, koµko hláv a èo ste v chladnièke - viete, ako nakupova» výrobky, koµko èasu strávíte varenie alebo aký èas zaènete v¹etko, aby bolo u¾itoèné pri príchode hostí. V skutoènosti systém mrp nie je niè zvlá¹tne, keï je to len ¹ikovný odporúèanie toho, èo robím z hµadiska toho, èo chcem ma» a èo musím urobi» / vyhra», aby som kúpil to, èo potrebujem. Rovnako ako krídla v zadnej èasti. Na ceste. ®iadne sprostredkovanie. A preèo nie? ©ikovný chodec zle analyzoval svoje zále¾itosti. Práve sme preukázali, ¾e systém mrp mô¾e zachráni» ¾ivoty. Potrebujete lep¹iu reklamu? Neoèakávam ... Myslím si v¹ak, ¾e aj veµa rôznych dodatoèných plusov priná¹a so sebou plánovanie materiálových po¾iadaviek (z angl. Plánovania materiálových po¾iadaviek v pláne MRP. Niet divu, ako chcete! Akcia!