Prelo i wroc aw

V súèasnosti existuje názor, ¾e ak plánuje preklad by» ziskový, mal by ho pripravi» súdny prekladateµ. Av¹ak súdny prekladateµ, rovnako ako ktorýkoµvek iný, urèite existuje viac èi menej schopnej¹í, aj viac alebo málo prispôsobený na plnenie svojej profesie. V¹eobecne platí, ¾e na získanie titulu súdneho prekladateµa je potrebné vykona» ¹tátnu skú¹ku, ktorá sa na nás vz»ahuje na príslu¹né zákony. Teoreticky by preto mal súdny prekladateµ ma» vedomosti a zruènosti priaznivej¹ie ako priemerný prekladateµ. Dôsledkom toho nebude len (v zásade oveµa lep¹í prelo¾ený text, ale aj vy¹¹ie hodnoty slu¾ieb. Preto by µudia, ktorí chcú preklada» a nemajú ïal¹ie zdroje, mali premý¹µa», to znamená, ¾e pre nich bude potrebný preklad prekladateµa, ktorý je súdnym úradníkom. V prvom rade je dôle¾ité si uvedomi», ¾e súdny preklad existuje preto, ¾e ka¾dá strana obsahuje peèiatku prekladateµa a uznanie, ¾e ka¾dý dozor má rovnaký obsah ako originál. Preto existuje nepostrádateµný druh prekladu, ak je text, ktorý sa má prelo¾i», oficiálny text, ako napríklad diplomy, certifikáty alebo faktúry.Je teda mo¾né, ¾e zápis, ktorý nie je oficiálnym dokumentom, musí by» prelo¾ený súdnym prekladateµom, napríklad ak má by» pou¾itý na súde ako dôkaz. Z vy¹¹ie uvedeného opisu vyplýva, ¾e súdny preklad je druh dokumentu s dodatoènou váhou, tak¾e ak nie je potrebný, nemali by sme objednávateµovi preklada» nevýznamný text. Okrem toho, èo je navy¹e zrejmé, súdny preklad je dôle¾itým dokumentom, ktorý by mohol poèíta» chyby. Ale keï je to známe, prekladateµ potom sám prisahal a chyba je µudská vec. Samozrejme, súdny prekladateµ, ktorý má veµkú pracovnú morálku, odmietne prelo¾i» text, ktorému nerozumie, èo znamená, ¾e neexistuje jednoznaène ani nerozumie. V tomto prípade ide o jednoznaènú zále¾itos» - hµadáme nového súdneho prekladateµa. Aby sa v¹ak predi¹lo chybám, úèinným systémom je prevzia» pomoc úradov alebo prekladov, ktoré predstavujú veµký zoznam spokojných zákazníkov.