Pracovne obleeenie v kancelarii

Multivac c100 je vákuový baliaci stroj pre stredné a malé podniky. To mô¾e by» skúsený v rôznych typoch mäsových obchodoch, baroch, re¹tauráciách, stravovacích spoloènostiach, hoteloch, nemocniciach alebo agroturistických farmách.

Druhy baliacich strojovBaliaci stroj je v procese prirodzený, dostupný pri èistení. Nástroj je vyrobený z obyèajného ¹µachtica, ktorý zabezpeèuje dlhodobú prevádzku. Vïaka dobrej realizácii je do znaènej miery reprodukovateµné výsledky balenia. Vákuové baliace stroje sú k dispozícii v dvoch typoch. Najdôle¾itej¹ím z nich je komorový baliaci stroj. Proces odsávania vzduchu je tu kompletne prevzatý do zariadenia. Výrobok sa kompletne zmontuje na baliaci stroj. Vïaka tomu je proces okam¾itý a plynulý. Cena vákuových vriec pre tento model baliarne je nízka. Druhým typom vákuového baliaceho stroja je pásový baliè. Tu sa výrobok získa mimo zariadenia. ©pièka ¹peciálneho vrecka je namontovaná pre postup. Vïaka tomu je praktické bali» tovar s rozmermi oveµa priaznivej¹ími ako zariadenie. Bohu¾iaµ, cena vákuových vriec pre tento prístup je nesmierne »a¾¹ia ako pre komorové baliace stroje.

Najdôle¾itej¹ie vlastnosti baliaceho strojaStroj multivac c100 je baliaci stroj s komorovou kon¹trukciou. Dodané na predaj od spoloènosti MULTIVAC, ktorá je na trhu od roku 1961.Najdôle¾itej¹ie funkcie zariadenia:

veµmi presné nastavenie èasu odsávania a balenianastavenia balenia sa mô¾u zapamäta», èo sa prejaví vo významnej opakovateµnostijednoduchos» pou¾itia cez fóliovú klávesnicu aj mo¾nos» precízneho riadenia procesu nasávania vzduchu cez sklenený priezorspoµahlivos» - vytváranie u¹µachtilých a vysoko hodnotných vákuových èerpadielµahko sa udr¾iava èistá vïaka ergonomickým tvarom, ¾iadne výklenky, kde sa mô¾e koncentrova» potenciálne neèistota a neèistotyveµká komora umo¾òuje pou¾itie veµkého spektra ta¹iek a obalových materiálovmalá hmotnos» - asi 50 kilogramovvýkon èerpadla vo fáze 12 metrov ¹tvorcových za hodinu.