Pokladoa postnet neo cena

Nakoniec zaèal svoju ekonomickú energiu alebo roz¹íril svoje obzory o nové oddelenia? Perfektné! Pravdepodobne teraz nastal èas, aby ste si kúpili pokladniènú pokladòu, a zaujíma vás, èi mô¾ete zahrnú» akúkoµvek náhradu.Mám primerané a slabé správy. Odpoèet nákladov na nákup z pokladnice je k dispozícii len pri kúpe prvej pokladnice. Nemô¾ete sa spoµahnú» na úµavu v úspechu druhej alebo inej pokladnice.

Podmienky pre oslobodenieMo¾no najprv o tom, èo si mô¾ete kúpi». Z tohto dôvodu:- mô¾ete odpoèíta» DPH uvedenú v hodnote pokladnice,- mô¾ete poèíta» výdavky na sumu daòovo uznateµných nákladov,- mô¾ete odpoèíta» 90% èistej ceny zariadenia, ale nie viac ako 700 PLNZnie to dobre? Na vytvorenie takýchto bonusov musíte splni» základné podmienky. Tu sú:- nákup a fi¹káciu registraènej pokladnice je potrebné vykona» pred vznikom povinnosti registrácie registraènej pokladnice,- do 7 dní od udelenia fiscalizácie musíte oznámi» vedúcemu daòového úradu miesto, kde je pokladnica in¹talovaná,- musíte doruèi» vedúcemu vá¹ho daòového úradu - vyhlásenie o hodnote registraèných pokladníc a bytu ich pou¾itia. Vyhlásenie musí by» komplikované PRED registráciou (najskôr deò predtým,- mali by sa dokonèi» prvé a kontrolné kontroly, \ t- je to suma na zaplatenie peòazí a na príklad platby,- mali by ste zaèa» nahráva» v ¹tatutárnom titule.A èo úspech, ak ste daòový poplatník, ktorý spôsobuje daòovo rezignovanú prácu alebo podlieha povinnosti zaznamenáva» obrat pri pou¾ití registraèných pokladníc? Náhradu mô¾ete získa» namiesto zrá¾ky.musíte:- zaènite nahráva» najneskôr v príslu¹ný deò- predlo¾i» vy¹¹ie uvedené vyhlásenie o poète registraèných pokladníc a mieste pou¾itia, \ t- urobi» vyhlásenie o prostredí in¹talácie pokladnice,- zaplati» celkovú sumu za registraènú pokladnicu.

úèinokA mali by ste vráti» ¾iados»:- meno, priezvisko a spoloènos» daòovníka,- údaje o adrese,- daòové identifikaèné èíslo,- v prípade daòových poplatníkov, ktorí poskytujú slu¾by osobnej a nákladnej dopravy osobnou a nákladnou taxislu¾bou - uvedené s èíslom povolenia na prepravu ciest taxíkom, ako aj registraèné a boèné èíslo taxíka, v ktorom je registraèná pokladnica in¹talovaná.Vrátenie dane sa uskutoèní do 25. dòa podania ¾iadosti daòovníka.Náhrada za odpoèítanie nákladov na nákup z registraènej pokladnice sa uskutoèní, ak v trojroènej sezóne odo dòa zaèatia registrácie:- prestanete pou¾íva» pokladnicu, vrátane zabudnutia spú¹»a» kampane,- otvorí sa likvidácia,- vyhlási konkurz,- predaj podniku alebo závodu a ¹tudent nepredá sumu.