Pokladniene aktiva

Skupina podnikateµov, ktorí musia ma» fi¹kálnu pokladnicu, sa neustále roz¹iruje. Je to príli¹ vec noviniek v zákone, ktorý v predchádzajúcich rokoch zaviedol takúto povinnos» okrem iného na lekárov, právnikov alebo taxikárov. Zástupcovia rôznych profesií majú nové po¾iadavky na chu» pokladne. Pokladnièky v Oswieci ako prvý predajca na základe Ma³opolska ponúkajú veµa príkladov na výber.

Na predajných miestach sa mô¾ete stretnú» s pokladníkom erc alebo pos. Tvoria dve základné kategórie, ktoré sú zdôraznené na trhu. Zariadenia patriace k niektorému z nich sú v rozpore s mnohými parametrami. Typy POS alebo poèítaèové kazety sú oveµa výkonnej¹ie a posledné sú urèite zlo¾itej¹ie. Stále potrebujú veµa priestoru, preto¾e urèité zariadenie má poèítaè, fiskálnu tlaèiareò, klávesnicu a monitor. Je to skôr súbor, a nie jedno zariadenie. Medzi jeho výhody patrí mo¾nos» roz¹írenia a pripojenia ïal¹ích potrebných zariadení. Na druhej strane, meny typu erc zahàòajú také metódy fi¹kálnych pokladníc ako: mobilné, systémové alebo so ¹pecifickým pracoviskom. Ich spoloèná strana je momentom menej funkèná ako v úspechu poèítaèových stolov. V¾dy a pre takéto zariadenia je potreba likvidácie. Oèakávané oèakávania pre mnohých podnikateµov bude prenosná pokladòa úplne splnená. To je správna voµba pre lekára alebo osobu, ktorá sa podieµa na podomovom predaji. Malé veµkosti vám umo¾nia vzia» si jedlo so sebou v ka¾dej miestnosti. Jednorazové registraèné pokladne sú u¾ väè¹ie. Vyrábajú sa úspe¹ne alebo na malý obchodný alebo servisný problém. Systémové kasína sa stretávajú najmä v podnikoch, kde sa zákazníci podávajú na niekoµkých pokladniach. Ak chcete dosiahnu» správny výber pokladnice, musíte okrem iného zahrnú» odvetvie, v ktorom spoloènos» pôsobí, a poèet zákazníkov, s ktorými by mal ka¾dý deò pracova».