Pokladniena pokladoa v obchode s odevami

Uzemnenie je najdôle¾itej¹ím bodom celého elektrického systému. Ka¾dý si myslí, ¾e v procese uzemnenia nie je ¾iadne napätie a v nich by nemal by» elektrický prúd, ale je to úplne iné. V ka¾dom dome alebo v apartmáne sú stovky metrov zemniacich drôtov, ale za akým úèelom? Je to kvôli skutoènosti, ¾e byt je uzemnený, nehne sa v òom, keï nie je s ním niè spojené? Kedy je dôle¾ité uzemni» celý elektrický systém? Ak chcete pozna» reakciu na najnov¹í výskum, preèítajte si tento dokument pre jednotlivé konce.

Catch Me, Patch Me!

Èo znamená, ¾e elektrická in¹talácia je uzemnená? Dobrá odpoveï sa dá nájs» v jednej otázke, a vysvetlíme, ako to máme. No, v celom dome, kde sú navy¹e k výstupné fázové vodièe a neutrálny sa tie¾ vykonáva zemniacou vodièe. Nemajú za následok ¾iadny výstup na výrobu jednotlivých zariadení. Sú posledné ochranné vodièe, ktoré sú v¾dy upevnené v dennom rozvádzaèa, a odtiaµ sú vedené do kovového prvku, ktorá je pevne spojená so zemou. Ktorému úèelu tvorí uzemnenie? Samozrejme, ako sme u¾ uviedli, uzemnenie je ochranný systém, ktorý je v súkromných zariadeniach u¾ veµa rokov. Ïal¹ím dôvodom, ktorý je pripoèítaný dôvod pre uzemnenie pracuje, preto¾e vïaka plnému zariadenie sa rozhodnú dobre fungova» ako doma. Ak chcete získa» tento typ drôtov, musíte dba» na to, aby mali rôzne oznaèenia. Mimoriadne zaujímavá je PE - ochranný vodiè, ktorý je ¾lto-zelená a PEN, èo je neutrálny proces, a ktorá má ochrannú úlohu. Tento proces je modrý. Dokonca aj zásuvky, ktoré nemajú uzemòovací kolík, majú svoj vlastný spôsob ochrany pred elektrickými ¹okmi. Typicky sú tieto konektory sú oznaèené (dva prekrývajúce sa ¹tvorèeky, èo znamená, ¾e nie je nutné, aby by» uzemnený.