Pokladnica novitus

Ak zaènete na¹u prácu, stojí za to si pozorne preveri», alebo nemusíte kupova» po¹tu neo & nbsp; fi¹kálnu a zaobchádza» s òou ka¾dý deò v domácej kariére. Poµské predpisy veµmi starostlivo a veµmi informujú nás, ktorí potrebujú pamäta» na pokladniènú pokladnicu a kto vydáva potvrdenie.

V roku 2015 poèet daòových poplatníkov, ktorí boli vhodní na prevzatie ïal¹ích fotografií z povinnosti ma» fi¹kálne registraèné pokladne, výrazne klesol v domácej krajine, èo znamená, ¾e fi¹kálna pokladnica sa denne zastavuje ako nevyhnutnos» pre rastúci poèet obèanov.

V súlade s rôznymi ustanoveniami zákona o DPH v¹etci daòoví poplatníci na svojom vlastnom základe majú za cieµ pou¾íva» pokladnice pri predaji jednotlivcom, ktorí nevykonávajú podnikateµskú èinnos». Daòoví poplatníci sú nad povinnos»ou pou¾íva» registraèné pokladnice pri úspe¹nej registrácii tr¾ieb pre jednorazových farmárov. Iba tí daòoví poplatníci, ktorých roèný príjem presahuje 20 000 PLN, sa musia vybavi» fi¹kálnymi menami.

Treba tie¾ poznamena», ¾e autodielne nemusia pou¾íva» pokladne, ak výrobky, ktoré predávajú, sú priamo montované v autách. V takýchto situáciách autoservisy poskytujú slu¾bu a nepredávajú urèité tovary. Daòové úrady tie¾ uvádzajú, ¾e v tomto prípade na vytvorených faktúrach pre opravu nehroma¾ïujte zostavené diely, preto¾e ¹pecifikácia týchto materiálov mô¾e bráni» prijatiu prijatému na prepustenie z potrieb dr¾iteµov pokladníc.

V domácom regióne sa z registraèných pokladníc rozpú¹»ajú aj dodávatelia elektrickej energie a spoloènosti, ktoré poskytujú telekomunikaèné, pois»ovacie a finanèné slu¾by. Fotografie je mo¾né získa» aj od spoloèností, ktoré ponúkajú slu¾by súvisiace priamo s realitným trhom. Malo by sa tie¾ pamäta» na to, ¾e spoloènosti pre pokladnièné registraèné pokladne nemusia ma» viac spoloèností zaoberajúcich sa zasielaním zásielok, preto¾e platby sa uskutoèòujú na bankový úèet. Z nákupných vozíkov a¾ po 20 000 PLN nemô¾u by» úètované taxíky a nové spoloènosti, ktoré poskytujú slu¾by osobnej dopravy.