Pokladnica czestochowa

Mô¾eme sa stretnú» s registraènou pokladòou, kde fyzické osoby platia za tovary alebo slu¾by a zisk z takéhoto obratu presahuje limit zavedený ministerstvom financií.

Preèo tie¾ funguje pokladòa?Fiskálna pokladòa existuje ako jedlo, pre ktoré sú ponúkané produkty alebo slu¾by. Vïaka tomu mô¾e osoba, ktorá si kúpila tovar alebo pomoc, získa» presný zoznam toho, èo dali. Obsahuje presnú cenu ka¾dej práce a celkovú sumu. Dôkaz o predaji, tak¾e niè nové ako potvrdenie. Teraz vïaka nemu vieme, èo a koµko sme zaplatili, a mo¾no, ¾e èíslo nie je príli¹ vysoké alebo príli¹ nízke. K tomu dochádza aj vtedy, keï klient nevedome získa neoprávnený tovar. Potom potvrdenie stále slú¾i na zmenu vplyvu na druhý alebo na sumu peòazí, èo bude zodpoveda» sume, ktorú zákazník zaplatil. Pokladnica v¹ak slú¾i nielen na tlaè príjmov. Jeho druhou hodnotou je vnímanie predaja. Po dokonèení predaja je povinnos»ou predajcu vypracova» dennú správu o predaji. Vïaka nej bude registrovaný urèitý tovar, aký tovar bol predaný, koµko bolo za ne zaplatené a koµko DPH dostala od neho.

Pokladnica ERCExistujú ¹pecifické typy pokladníc. Mô¾eme uvies» ako dôkaz ERC alebo elektronický pokladnièný register. Je to súèasné mno¾stvo programov, ktoré pou¾íva výrobca. Nie je dôle¾ité meni» ich. A je pomerne malá kapacita urèená tým, èo sa po niekoµkých rokoch rýchlo naplní. Vlastník takejto pokladne má dve mo¾nosti: mô¾e vymeni» fiskálny modul za druhú alebo úplne zmeni» celú sumu na druhú. Táto èas» pokladne zahàòa okrem iného mobilné kasína, samostatné pokladne alebo registraèné registraèné pokladne.

https://pipe-forte.eu/sk/

Fiskálne terminályPokladnicami sú POS pokladnice alebo Elektronické predajné miesto. Tie¾ sú urèené poèítaèovými pokladnièi. Sú zalo¾ené hlavne na poèítaèi, fiskálnej tlaèiarni, klávesnici a monitore. Súèasné registraèné pokladne sú univerzálne, èo dokazuje, ¾e k nim mô¾ete pripoji» aj fiskálne terminály, èítaèky èiarových kódov alebo elektrické váhy. POS registraèné pokladne mô¾u by» voµne konfigurované alebo roz¹írené vo vz»ahu k ich potrebám alebo rozvoju spoloènosti.