Pokladnica czestochowa

Mô¾eme sa stretnú» s registraènou pokladòou, kde fyzické osoby platia za tovary alebo slu¾by a zisk z takéhoto obratu presahuje limit zavedený ministerstvom financií.

Preèo tie¾ funguje pokladòa?Fiskálna pokladòa existuje ako jedlo, pre ktoré sú ponúkané produkty alebo slu¾by. Vïaka tomu mô¾e osoba, ktorá si kúpila tovar alebo pomoc, získa» presný zoznam toho, èo dali. Obsahuje presnú cenu ka¾dej práce a celkovú sumu. Dôkaz o predaji, tak¾e niè nové ako potvrdenie. Teraz vïaka nemu vieme, èo a koµko sme zaplatili, a mo¾no, ¾e èíslo nie je príli¹ vysoké alebo príli¹ nízke. K tomu dochádza aj vtedy, keï klient nevedome získa neoprávnený tovar. Potom potvrdenie stále slú¾i na zmenu vplyvu na druhý alebo na sumu peòazí, èo bude zodpoveda» sume, ktorú zákazník zaplatil. Pokladnica v¹ak slú¾i nielen na tlaè príjmov. Jeho druhou hodnotou je vnímanie predaja. Po dokonèení predaja je povinnos»ou predajcu vypracova» dennú správu o predaji. Vïaka nej bude registrovaný urèitý tovar, aký tovar bol predaný, koµko bolo za ne zaplatené a koµko DPH dostala od neho.

Pokladnica ERCExistujú ¹pecifické typy pokladníc. Mô¾eme uvies» ako dôkaz ERC alebo elektronický pokladnièný register. Je to súèasné mno¾stvo programov, ktoré pou¾íva výrobca. Nie je dôle¾ité meni» ich. A je pomerne malá kapacita urèená tým, èo sa po niekoµkých rokoch rýchlo naplní. Vlastník takejto pokladne má dve mo¾nosti: mô¾e vymeni» fiskálny modul za druhú alebo úplne zmeni» celú sumu na druhú. Táto èas» pokladne zahàòa okrem iného mobilné kasína, samostatné pokladne alebo registraèné registraèné pokladne.

Fiskálne terminályPokladnicami sú POS pokladnice alebo Elektronické predajné miesto. Tie¾ sú urèené poèítaèovými pokladnièi. Sú zalo¾ené hlavne na poèítaèi, fiskálnej tlaèiarni, klávesnici a monitore. Súèasné registraèné pokladne sú univerzálne, èo dokazuje, ¾e k nim mô¾ete pripoji» aj fiskálne terminály, èítaèky èiarových kódov alebo elektrické váhy. POS registraèné pokladne mô¾u by» voµne konfigurované alebo roz¹írené vo vz»ahu k ich potrebám alebo rozvoju spoloènosti.