Planujem tehotenstvo ktore sa testuje

http://sk.healthymode.eu/klasifikacia-tabliet-pre-potenciu/

V sezóne, keï sa sna¾íme nájs» die»a s na¹im priateµom, ka¾dý deò je »a¾ké hµadanie radostných správ. Radi by sme ihneï odi¹li do lekárne po tehotenstve a umo¾nili èo najskôr informova» rodinu a mu¾ov o bezprostrednom náraste rodiny. Ale èasto vedµa dobre plánovaných snáh, tehotenský test ukázal, ¾e nie sme tehotná. Nehýbajme sa, domáci tehotenský test mô¾e by» nesprávny.

Po prvé, z nejakého dôvodu treba zisti» jednoduché tehotenské testy v lekárni. Ich existencia je veµmi prirodzená. Je zalo¾ená na detekcii hormónov HCG (produkovaných pri úspechu tehotenstva v moèi. Tehotenské testy sú mimoriadne jednoduché a zároveò veµmi citlivé, a preto by sa mali lieèi» v súlade s pokynmi na prilo¾enom letáku.

Samozrejme, v¹eobecne známe tehotenské testy nie sú neomylné. Ich neuveriteµnos» mô¾e pochádza» z niekoµkých faktorov:

vypr¹ala - rovnako ako v¹etky ostatné potravinové, farmakologické alebo dermatologické výrobky, testy tehotenstva by sa tie¾ nemali pou¾íva» po dátume exspirácie. Je to preto, ¾e jeho role mô¾u by» naru¹ené a efekt bude neuveriteµný,u¾ívanie ïal¹ích liekov, vek ¾eny - dôraz na výsledok tehotenského testu nie je jeho správna tvorba a èakacia doba od èasu mo¾ného oplodnenia. Existujú tie¾ známe choroby ¾eny, jej prostriedky a vek. To je dôvod, preèo by µudia s ochorením oblièiek, menopauzou a u¾ívajúcimi antidepresíva na lep¹ie pochopenie formy mali rad¹ej ís» na lekára, preto¾e v ich úspechu mô¾e test preukáza» tehotenstvo, ktoré nikdy nebolo úprimné,mikropóra - niekedy je mo¾né, ¾e tehotenský test zistil tehotenstvo, o niekoµko dní neskôr, po opätovnom vykonaní, to bolo negatívne. To znamená, ¾e sa pripojilo k hnojeniu, av¹ak embryo sa neusadilo v maternici. V tomto prípade sa uistite, ¾e ohlási» lekárovi, preto¾e mô¾ete by» v mimomaternicovom tehotenstve,ponáhµa» - táto najobvyklej¹ie príèinou nedostatkov v tehotenské testy. Kým výrobcovia prisaha», ¾e vïaka svojej rozsiahle testovanie budú teraz detekova» tehotenstva v ¹iesty deò po oplodnení, je nutné si uvedomi», urèitý dôle¾itý prvok: HCG je najskôr zistiteµná v prírode, neskôr v moèi. Preto, aby bolo jasno, ¾e je lep¹ie poèka» extra tý¾deò obsahova» ogromniejsz± slobodu.

V súèasnosti sú tehotenské testy vykonané tak, ¾e nájdu 99,9% prípadov tehotenstva. V¾dy si myslím, ¾e v ¾iadnom prípade sú neomylné a pre väè¹iu slobodu by ste mali ís» ¹pecialistovi a robi» ¹peciálny výskum. Koniec koncov, v prípade chýb sa najèastej¹ie zhor¹uje skutoènos», ¾e test zistil tehotenstvo, ktoré neexistuje, ale nie naopak. Preto ¾eny, ktoré nechcú otehotnie», sa mô¾u cíti» upokojené negatívnym výsledkom testu.