Osobna pokladoa

My daòoví poplatníci, s pokladòou, sú takmer na ka¾dom kroku. Alebo v taxíkoch, to znamená v potravinárskych závodoch, v kinách v tom èase alebo vo významných hypermarketoch, alebo raz v oblastiach poskytujúcich rôzne men¹ie slu¾by. Je mo¾né nekoneène vymieòa» si my¹lienky. Povedzme tie¾, ¾e keï kúpi polo¾ku na internete, keï obdr¾íme balík - okrem samotného produktu, mali by sme si to aj vyzdvihnú».

Vychádza preto zo skutoènosti, ¾e daòoví poplatníci, ktorí vykonávajú transakcie na úèely práce fyzických osôb (ktorí teda nevykonávajú hospodársku èinnos» a pau¹álni poµnohospodári, majú so zreteµom na zákon povinnos» starostlivo zaznamenáva» obchod pomocou citovaných registraèných pokladníc. Prax v¹ak ukazuje, ¾e je to iné.

Ale èo by sme mali robi» ako podnikateµ, keï pokladnica prestane pracova», keï sa rozhnevá? A to je chu» takmer v snehom okamihu ... Alebo nie sme nútení núti» - z jednoduchých dôvodov - k strate predaja?

S pozornos»ou sem niè nenasvedèuje ako rezervná pokladòa. Vo forme, keï sa pokladnica rozpadne, daòovník mô¾e jeden deò pou¾i» príplatky rezervného fondu. Samozrejme, ak má jeden. Nepochybne z právneho hµadiska podnikatelia nemajú takúto povinnos» ma» trochu nahradi» prudko fi¹kálne pokladnice. Existujú, ale sú u¾itoèné najmä v záujme pevných a rýchlych trhov. Vo výnimoèných prípadoch - ktoré so stabilitou sú korupciou hlavnej banky - chcú pokraèova» v predaji, mô¾e sa ukáza», ¾e jediným rozumným rie¹ením je pou¾itie rezervnej registraènej pokladne. Mimochodom: o tom si mô¾ete preèíta» priamo v umení. 111 par. 3 zákona o DPH.

Zlyhanie finanènej in¹titúcie je nepochybne príjemné. Je dobré, ¾e mô¾eme situáciu zachráni» pomocou rezervnej pokladnice. Pamätajte si, ¾e keï daòový poplatník ide z evidencie predaja do rezervnej pokladnice, musí okam¾ite informova» príslu¹ný daòový úrad o tejto skutoènosti. Oznámenie by malo obsahova» prílohy, ako napríklad: informácie o zlyhaní zariadenia, ako aj informácie o výmene rozbitých náhradných zariadení. Na strane: je dôle¾ité, aby sa rezervná hotovos» zohµadnila pri predaji.