Opis evakuaenej trasy

Výstupný znak je opis evakuaèných výstupných dverí, ktoré vyhµadávajú pou¾itie vo v¹etkých objektoch stavebných prác, ktoré boli spolu s dôle¾itými predpismi po¾adované na správne oznaèenie východov, ktorými sa vykonáva evakuácia v prípade ohrozenia (napr. Po¾iar.

Takéto znaèenia sa otáèajú v¹ade tam, kde musíme pracova» s väè¹ími skupinami µudí, t. J. V pracovných domoch, v kanceláriách, v kultúrnych a zábavných centrách a na fyzických miestach, alebo navy¹e vo veµkoplo¹ných skladoch. Na výjazde oznaèenom v anglickom jazyku EXIT èasto vedú skor¹ie znamenia v kon¹trukcii ¹ípov a znaku únikových schodov. Správne oznaèovanie únikovej cesty má veµký význam pre záchranu zdravia a pre udr¾anie ¾ien, ktoré sa ocitli v stave núdze, èím sa zvý¹ila mo¾nos» evakuácie ¹»astia.

https://peni-m24.eu/sk/

Znaèenie EXIT má charakteristickú zelenú farbu s bielym rámom a nápisom, ktorý umo¾òuje jeho zreteµné videnie poèas procesu evakuácie aj z veµkej vzdialenosti (20-25 metrov. Bolo to spôsobené farebnou samolepiacou fóliou s pou¾itím vynikajúcej triedy lepidla, ktorá umo¾òuje, aby bola veµmi stabilná a trvalá v nároèných podmienkach alebo z PVC panelu upevneného obojstrannou páskou. Znaèenie núdzového východu sa na stene v bloku najèastej¹ie zasekáva nad dverami, ktorými je výjazd z miestnosti alebo budovy. Film, z ktorého sa vytvoril znak núdzového východu, má fotoluminiscenèné vlastnosti, vïaka ktorým fajèí v noci, èo umo¾òuje efektívnu evakuáciu, dokonca aj v »a¾kých podmienkach spojených s vypnutím napájania, alebo úèinným dymom, ktorý obmedzuje viditeµnos».