Ohrievaee proti vybuchu

Ochrana proti výbuchu je poistkou proti výbuchu, ktorá je jednou z najdôle¾itej¹ích funkcií v priestoroch ohrozených takýmto výbuchom. V objekte vhodnej prevencie zapálenia alebo po¾iaru by mal by» pripravený dobrý spôsob ochrany pred výbuchom. Tieto rie¹enia sa budú uplatòova» predov¹etkým na µudí v oblastiach, ktoré sú ohrozené plánovaním po¾iaru.

Súèasne sa s diskutovanými systémami bude zaobchádza» v¹ade tam, kde je v sektore výbu¹ný prach. Plán ochrany proti výbuchu je zalo¾ený predov¹etkým na potláèajúcom faktore. Tento proces zahàòa predov¹etkým ¹túdium o poèiatoènej fáze výbuchu. Potom pou¾ite opatrenie, ktoré zní¾i výbuch v správnom zariadení. V dôsledku toho sa explózia neroz¹írila a je tie¾ potlaèená ihneï po zapálení. V¹etko sa deje, ¾e sa oheò neroz¹íri. Táto ¹kola je jednou z najbe¾nej¹ích metód ochrany proti výbuchu, a pokiaµ ide o to, poistenie proti jej úèinkom. Zni¾uje konce výbuchu. Tento stav sa zhroma¾ïuje pomocou faktorov, ako sú napríklad hasiace valce, snímaèe tlaku, optické snímaèe, snímaèe prachu a ovládacie panely. Druhým krokom je zmierni» výbuch. Tento proces spoèíva predov¹etkým v tom, ¾e µudia brali do úvahy úèinky výbuchu mimo chráneného zariadenia. V dôsledku toho sa tlak v zariadení vráti na dobrú úroveò. Medzi reliéfnymi systémami, dekompresnými panelmi, tlmièmi so samozatváracou jednotkou a bezbariérovými systémami uvoµòovania sa mení. Posledná doba ochrany systému od zaèiatku je odpojenie výbuchu. Existuje posledný systém na izoláciu výbuchom. Jeho prvou a najdôle¾itej¹ou hybnou silou je uzavretie potrubia alebo potrubia. Preèo? Po prvé, preto¾e obe predchádzajúce metódy eliminujú len úèinky po¾iaru. Av¹ak, niektoré zbytkové úèinky výbuchu mô¾u prechádza» potrubiami a kanálmi, ktoré mô¾u by» ovplyvnené sekundárnymi výbuchmi, a tie¾ vá¾nej¹ie v zisku. Tento uzatvárací systém má preto v úmysle zabráni» u¾ uvedeným sekundárnym výbuchom. Napríklad sú to valce s hasiacim prvkom, uzatváracími ventilmi, uzatváracími uzávermi, výbu¹nými uzávermi, dôle¾itými a dôle¾itými ventilmi.