Odstranenie prachu pasovych dopravnikov

Smernica 94/9 / ES (ATEX ¹tandard fragment, ktorý je zaslaný na oboch zariadeniach, ako aj riadiacich systémov. Tieto dátové zariadenia sú v centrálnej èasti na ich vyu¾itie v oblastiach s nebezpeèenstvom výbuchu metánu a uhoµného prachu. Táto smernica je skutoènos», taz Európskeho parlamentu a rady z 23. marca 1994.

A v miestnom právnom systéme bol zavedený na základe nariadenia ministra hospodárstva z 22.12.2005. OJ 263, polo¾ka 2203 Hlavným zámerom tohto pravidla je predov¹etkým aproximácia právnych predpisov èlenských ¹tátov týkajúcich sa zariadení a ochranných systémov pou¾ívaných v priestoroch nebezpeèných pre výbuch metánu alebo uhoµného prachu. Smernica sa v¹ak vz»ahuje na zariadenia a ochranné systémy uvedené do prevádzky v oblastiach ohrozených výbuchom. Zároveò treba poznamena», ¾e informácie sa týkajú súèasne bezpeènostných, kontrolných a regulaèných zariadení. Tieto zariadenia sú urèené na úèel mimo oblastí, o ktorých sa diskutuje, a ktoré sa zaoberajú bezpeènos»ou zariadení a ochranných metód urèených na zem v potenciálne výbu¹ných oblastiach.Existujú výnimky zo smernice ATEX. Diskutovaná zásada sa okrem iného nevz»ahuje na lieky, ktoré sa pou¾ívajú v lekárskej spoloènosti. Nepou¾íva sa na zariadenia urèené na pou¾itie v domácnosti, osobné ochranné prostriedky, lode, dopravné prostriedky.Tento akt Európskej únie má zvlá¹tne po¾iadavky, ktoré sú k dispozícii v niektorých noriem. Okrem toho, s nebezpeèenstvom výbuchu klasifikovaná rí¹e, ktorí sa rozhodli v dodatku aj informácie 1999-1992 / EC ATEX137 z 16.12.1999 "Na príslu¹ných po¾iadaviek, aby sa zvý¹ila bezpeènos» a chráni» zdravie pracovníkov potenciálne vystavených praxi rozsahu s obsahom výbu¹niny."Zariadenia a ochranné ¹týly mô¾u by» úèelom iných smerníc, ktoré sa týkajú odli¹ného vzhµadu a toho, èo dodatoène zabezpeèujú umiestòovanie znaèky CE na ne. Táto znaèka by mala by» prístupná, µahká a silná.Súèasná smernica sa nahradí novou smernicou ATEX 2014/34 / EÚ. K tomu dôjde 20. apríla 2016.