Modna prehliadka krakova 2017

Minulú sobotu skonèila show najnov¹ej zbierky miestneho výrobcu odevov. Táto udalos» prilákala veµa divákov, ktorí plánovali vidie», èo by mali dizajnéri pripravova» na sezónu. Medzi publikom sme mohli vidie» aj niekoµko celebrít, novinárov a politikov.Výstava bola vyèistená v najmen¹ích detailoch a celý pre¹iel bez preká¾ok. Na systéme mô¾eme obdivova» modely predstavujúce nádherné, letné, ruène vyrobené obleèenie. Na ich realizáciu sa pou¾ili len správne a jemné tkaniny pravých farebných farieb vrátane bavlny, µanu a hodvábu. Na¹i novinári boli najlep¹ie pokrytá vzdu¹nými, farebnými maxi sukòami v háèkovaných èíslach. Okrem nich boli pote¹ené krajkou, romantickými ¹atami a blúzkami s ozdobami a vy¹ívanými bikínmi. Pre µahké obleèenie navrhli návrhári pre dámy okrem iného aj klobúky so zaujímavými kruhovými objazdmi, zdobené èipkou a zaujímavými kvetmi.Po prehliadke sa na túto príle¾itos» pripravila dra¾ba krásnych svadobných ¹iat. Obleèenie bolo odovzdané osobe, ktorá zostala anonymná. Okrem toho sa niektoré obleèenie z najèistej¹ej zbierky vydra¾ili. Príjmy plynúce z posledného predaja budú poskytnuté vlastnému sirotincovi. Treba zdôrazni», ¾e spoloènos» ochotne podporuje rôzne charitatívne a bohaté akcie. Jej zamestnávatelia opakovane zaviedli svoje vlastné aukcie a keï predmetom aukcie bola aj náv¹teva danej továrne.Hovorca spoloènosti povedal, ¾e najnov¹ia zbierka prichádza do kancelárií zaèiatkom mája. Okrem toho informoval, ¾e spoloènos» plánuje vytvori» internetový obchod, v ktorom by boli definované spätné zbierky, a nie v stacionárnych obchodoch.Rodinná módna znaèka je jedným z najväè¹ích výrobcov odevov v rohu. Niektoré továrne sú vo v¹etkých regiónoch. Zamestnáva niekoµko tisíc µudí, vrátane tých najlep¹ích krajèírov, krajèírov a dizajnérov. Ka¾dé obdobie spoloènos» prevádzkuje zbierky v spolupráci so základnými poµskými dizajnérmi. Tieto zbierky majú naozaj veµký úspech, ¾e v¾dy pred otvorením obchodu, tí, ktorí sú u¾ pripravení na jedno ráno, sa obrátia na malé fronty. Tieto zbierky idú v ten istý deò.Úspech tejto spoloènosti po mnoho rokov hrá veµký úspech medzi u¾ívateµmi, a to ako vo svete, a to aj v zahranièí. Písanie na nej, ona nepríde nehovoriac o mnoho satysfakcjach dostal, a ktoré stanovuje, ¾e výsledky sú najdokonalej¹í kvality.

Prezrite si ná¹ obchod: Lekárske obleèenie na jedno pou¾itie