Materska dovolenka otec

Mulberry's Secret

Umiestnenie softvéru je v skratke adaptácia sortimentu na potreby trhu tým, ¾e prekladá nové vedomosti a dokumentáciu plánu do daného jazyka a zároveò ho ¹ikovne prispôsobuje konvenciám fungujúcim v danom jazyku. Prebieha preva¾ne systém triedenia listov v abecede a nazýva sa to spôsobom L10n.¥udia, ktorí zaèínajú na¹e meno na zahraniènom trhu, by sa mali urèitým spôsobom oboznámi» s konceptom softvérovej lokalizácie a urèite budú úspe¹ní. Najdôle¾itej¹ie faktory vo va¹ej práci závisia od správnej polohy softvéru, a preto by sme ju mali da» spoloènosti, ktorá má veµa skúseností v súèasnej veci. V súèasnosti ich prakticky nemá ¾iadny problém nájs» ich, preto¾e na trhu ich stále viac a viac a dámy v nich budú odborníci najvy¹¹ej kvality. Na tejto úrovni spolupracuje mno¾stvo spoloèností s profesionálmi v oblasti údajov.Silné a starostlivé spoloènosti, ktoré ponúkajú takéto slu¾by, by nám mali ponúknu» viacjazyèné umiestnenie softvéru, umiestnenie webových stránok, multimediálne lokality a umiestnenie poèítaèových hier. Niektoré z týchto spoloèností tie¾ zastavili lokalizaèné in¾inierstvo, ktoré zaruèuje úplné umiestnenie. V takýchto in¹titúciách existujú kvalifikovaní jazykovedci s veµmi vá¾nymi odbornými skúsenos»ami, veµmi dobrými lokálnymi in¾iniermi, odborníkmi na DTP, projektovými mana¾érmi a testerom. DTP ¹pecialisti sú veµmi opatrní pri príprave na¹ich textov pre prácu, taktie¾ pre tlaè, aby mohli graficky prispôsobi» súbor originálu alebo vytvori» úplne nové grafické rozlo¾enie. Robia to ¹pecialisti, ktorí boli vy¹kolení v zlo¾ení produktov v cudzích ¹týloch.