Kondenzator praskol

Výbuch sa prejavuje ako veµmi rýchla reakcia oxidácie alebo rozkladu, ktorá spoèíva v obrovskom spaµovaní horµavých plynov, pár, horµavých kvapalín alebo prachu alebo vlákien v guli, èo spôsobuje zvý¹enie teploty alebo tlaku spolu s rázovou vlnou a akustickým úèinkom.

Explózia je dôle¾itá v úplne definovaných podmienkach, konkrétne keï sa koncentrácia horµavej suroviny zvolí v presne definovanom rozsahu, ktorý je definovaný mo¾nos»ou explózie. Koncentrácia horµavej zlo¾ky v danom výbu¹nom priestore nespôsobí výbuch. Aby sa vytvorila explózia, je potrebná e¹te jedna energia, ktorej iniciátorom mô¾u by» také faktory, ako sú iskry, ktoré vznikli poèas prevádzky strojov a elektrických zariadení, prvky in¹talácií zahrievaných na veµmi vysoké teploty, atmosférické a elektrostatické výboje. Táto energia je urèená krátkou energiou zapálenia a urèuje, do akej miery je nízka energia kondenzátora v elektrickej oblasti, ktorej výboj mô¾e zapáli» zmes a ¹íri» plameò za daných skú¹obných podmienok. Zariadenia na zaistenie proti výbuchu sú zariadenia v nevýbu¹nom prevedení, ktoré sú urèené na prevádzku v oblastiach vystavených výbuchu.

Hodnota najmen¹ej zapaµovacej energie je parameter, ktorý bude zakúpený pre analýzu rizika výbuchu, ktorá vzniká zo zdrojov v regióne, ako sú elektrické, elektrostatické iskry, iskry, ktoré vznikajú z kapacitných alebo indukèných elektrických obvodov, ako aj mechanické iskry.

Palivo sa musí poèíta» pre prístup s okyslièovadlom a zaèiatok spaµovania vy¾aduje iniciaèný faktor. Je hor¹ie iniciova» výbuch prachu ako výbuch plynu. Plyn sa kombinuje s obsahom spontánne v dôsledku difúzie a mechanické mie¹anie je potrebné na vytvorenie oblaku prachu. Minimalizácia priestoru výbuchu podporuje násilie výbuchu a v prípade prachu sa pova¾uje za faktor, ktorý prispieva k jeho vzniku. Medzi plynmi, oxidanty pravdepodobne ¾ijú namiesto kyslíka, napríklad fluóru. Kvapaliny, ktoré sú oxidantmi, zahàòajú kyselina chloristá, peroxid vodíka a medzi oxidanty pevných látok sú: dusiènan amónny, oxidy kovov. Palivo je predov¹etkým v¹etky kvapaliny, plyny, ale samotné pevné látky.