Kolenie zamestnancov mimo pracovneho easu

Zdravá úroveò ¾ivota je jedným z najpoèetnej¹ích pohybov predchádzajúcich rokov. Zvlá¹» sa to prejavuje v konkrétnych mestách, kde sú ochotní pozorova» aj ¹portovci alebo nordická chôdza, a to aj na chodníkoch najviac obývaných èastí. Myslíme na svoje zdravie ovládaním va¹ej stravy a výberom pravidelného fyzického úsilia, ale veµa ¾ien zabúda ... stara» sa o na¹e emócie. Ako upokoji» nervy a zabráni» mnohým dôle¾itým problémom týkajúcim sa ducha a tela?

©port je solitérne rie¹enie. Pravidelné cvièenie pracuje na úµave od stresu Stimulujú produkciu endorfínov, èo výrazne uµahèuje humor. Ale ak je in¹piráciou pre správny ¹týl akcie sociálny tlak alebo oèakávania iného vzhµadu, je µahké dosta» sa do problémov. Tie¾, keï to mô¾ete preháòa» so v¹etkými a pamäta» si na zdravie. Ako to doká¾ete? Podvedená sebaúcta, ortoraxia, anorexia. Témy na nervovej stránke sa mô¾u objavi» z mnohých nových dôvodov, preto sa ich nesna¾te diagnostikova». Ak sa budeme cíti» ohromení alebo nadmerne stresovaní, ¹pecialista, ktorý je psychológa, bude u¾itoèný. Èo treba sledova» pri hµadaní lekára? Mali by ste sa obáva» prvých zasadnutí?

V skutoènosti náv¹teva psychológa stojí za to za¾i» v na¹ej existencii len raz. Takýto rozhovor mô¾e prinies» úµavu, aj keï nemáme vá¾ne problémy. Je to tie¾ dobrý spôsob, ako lep¹ie pochopi» va¹u úlohu. Obyvatelia väè¹ích miest sa mô¾u cíti» privilegovaný, preto¾e v nich rýchlo objavujú úlohu, ktorú si vy¾adujú na¹e potreby. Je veµmi dôle¾ité, aby ste sa dobre spojili so svojím psychológa, stojí za to strávi» len málo èasu hµadaním dobrého lekára. Psychológ nám úèinne pomô¾e vyrie¹i» tieto témy. Terapie mô¾u ma» novú podobu vo vz»ahu k ich potrebám. Zvyèajne sa v¹ak spoliehajú na vá¾ne rozhovory. Psychológ sa mô¾e pri rie¹ení konfliktov, problémov s láskou alebo sebaúctou ukáza» dobrým.Ak chce nás na pozitívne zdravie, stojí za to premý¹µa» o sile sietí. Úèinným trikom je uznanie èasu pre seba v programe a profesionálne dáva vám veµa uvoµnenia.