Ipod riadiaci program

http://sk.healthymode.eu/ling-fluent-rychle-a-ucinne-ucenie-sa-cudzieho-jazyka-online/

POS systém je gastronomický program pre správu v¹etkých typov stravovacích zariadení, ako sú re¹taurácie, krèmy, pizzérie, fast-food bary, hotelové re¹taurácie a vhodné re¹taurácie.

Pre mlad¹ie aj väè¹ie priestoryPOS veµmi dobre konzultuje v servise malých priestorov ako aj dospelých gastronomických sietí. Ide o nástroj vhodný na publikovanie na µubovoµnom poète POS pozícií. Projekt priamo zlep¹í vydávanie na daných úrovniach riadenia a zabezpeèí veµa právomocí v ka¾dom ¹tádiu úlohy v priestoroch. Softvér zvý¹i komfort slu¾ieb zákazníkom. Systém výrazne ovplyvní úèinnos» µudí v kuchyni av miestnosti, èo urýchli èas objednaných jedál. Podrobná analýza preferencií a dopytu medzi zákazníkmi uµahèí plánovanie chutného menu.

Súhlas s následnými zariadeniamiSoftvér POS catering mô¾e pracova» s mnohými nástrojmi a systémami, ktoré zlep¹ia fungovanie ka¾dého domu. Práca na ¹pecifických zariadeniach, ako sú fiskálne tlaèiarne, systém kuchynského monitora alebo bezdrôtové pagingové systémy, minimalizujú èas potrebný na prevádzku, ovplyvòujú krat¹iu rotáciu stola alebo zvy¹ujú zisky re¹taurácie.Jednoduchý a dostupný spôsob pou¾ívania POS programov umo¾òuje pohodlnú prácu, urýchµuje realizáciu jednotlivých úloh, minimalizuje trvanie ¹kolenia zamestnancov a ovplyvòuje náklady na implementáciu systému.

Pou¾itie modulu zabezpeèuje:Komfort: intuitívne, pridanie textu do zmlúv, dodr¾iavanie pokladníc a tlaèiarní alebo èítaèky èiarových kódov, Priradenie skratky riad, bezprostrednej pokusov vysla» dáta o zneu¾itie moci, písanie a vysporiadanie ¹peciálnych pokrmov, atïTransparentnos»: prístup k úètom, zmluva a zostatok ka¾dej tabuµky, zoskupovanie potravín, napr. Zelenina, nápoje, alkohol, detailný pohµad na izbu, zoznam príslu¹enstva na riad, nastavenie poradia vydávania riadu, príli¹ veµa vedomostí o tabuµke atï.Rýchlos»: tvorba a úprava objednávok, tlaè kupónov na mieste, kde sa pripravujú jedlá, veµká zmena objednávky, ponuka rýchleho výberu atï.V¹estrannos»: zabezpeèené prihlásenie zamestnancov, kontrola zásuvky na hotovos», podpora nových spôsobov platby.